Piektdiena, 12 Maijs 2017 10:31

Zemgales Kultūras programma

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales Kultūras programmas mērķis ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionā. Programma sniedz ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Šī mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes projekti, kas tiek īstenoti Zemgalē un sasniedz vismaz vienu no mērķiem:

  • apzināt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, sekmēt tā saglabāšanu un attīstību;
  • veicināt lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu;
  • veicināt Zemgales kultūras daudzveidības (sēļu, zemgaļu, u.c.) saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā;
  • sekmēt Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu;
  • sekmēt un atbalstīt radošās jaunrades procesus Zemgales reģionā;
  • stiprināt reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu kapacitāti (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes);
  • atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu;
  • veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās;
  • atbalstīt Latvijas 100-gadei veltītas kultūras aktivitātes Zemgales reģiona teritorijā.

Zemgales Kultūras programmas projektu konkurss tiek izsludināts katru gadu saskaņā ar piešķirto finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda. Ierasti tas notiek pavasarī, publicējot paziņojumus Zemgales Plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapās.

Projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piesaka projektu, lai sasniegtu programmas mērķus.

ZKP fiziskas personas var saņemt atbalstu tikai zinātniski pētnieciska, izglītojoša vai radoša darba veikšanai, kas atbilst vismaz vienam no noteiktajiem programmas mērķiem.

 

Kultūras programma 2017

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

2017. GADA REZULTĀTI

 

Atskaišu iesniegšana Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 finansētajiem projektiem:

  • Projektu realizētājiem jāiesniedz aizpildīta un parakstīta atskaites veidlapa 15 dienu laikā laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa. Atskaites jāiesniedz Zemgales plānošanas reģionam, adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.

Atskaites veidlapa juridiskām personām .xls formātā

Atskaites veidlapa juridiskām personām .doc formātā

 

ZPR logotipi publicitātes prasību ievērošanai

.JPG

.PDF

 

Programmas īstenotājs un finansētāji