Sabiedrības līdzdalības process

Rundāles novada dome informē, ka saskaņā ar Rundāles novada domes 2014. gada 26.jūnija lēmumu Nr.4. (prot. Nr.6) ir nodota publiskajai apspriešanai Rundāles novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcija. Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas periods tiek noteikts no 2014. gada 30.jūnija līdz 2014.gada 28.jūlijam.

Ar Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmumu Nr.10/5 Tērvetes novada pašvaldība nodod sabiedriskajai apspriešanai Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2030.gadam projektu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 01.07.2014. līdz 31.07.2014.

Zemgales plānošanas reģions informē, ka saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes (ZPRAP) 21.05.2013.  lēmumu Nr. 33 prot. Nr.6.  un lēmumu Nr.32 prot. Nr.6., kas pieņemti pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma (08.05.2008.) 6. pantu un 10.pantu, un Teritorijas attīstības plānošanas likuma (13.10.2011.). 5. pantu, 11. pantu, 18. pantu, 19. pantu. ZPRAP lēmumu  Nr. 33 (Protokols Nr.6) un lēmumu Nr.32 (Protokols Nr.6) no 21.05.2013., un saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona nolikumu, ir nolemts uzsākt Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādi.

Pamatojoties uz 2014.gada 24.janvāra Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1, 2.§), „Par Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2025.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai”, lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1, 3.§) „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un  lēmuma Nr.4 (protokols Nr.1, 4.§)  „Par Aizkraukles novada Integrētās attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizācijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek nodoti vairāki dokumenti (skat.dokumentā).

Ar Tērvetes novada domes 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/29 Tērvetes novada pašvaldība ir uzsākusi Tērvetes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādi.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija un attīstības programmas 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šī gada 3.februāra līdz 4.martam.

Viesītes novada dome nodod publiskai apspriešanai novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju. Publiskā apspriešana noteikta no 31.10.2013.-28.11.2013.

Jelgavas novada dome nodod publiskai apspriešanai novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2033.gadam 1.redakciju. Publiskā apspriešana noteikta no 2013.gada 2.septembra līdz 2013.gada 3.novembrim.

Atbilstoši Dobeles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumam Nr. 245/10. „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” tiek organizēta novada attīstības programmas publiskā apspriešana.

Ar Jēkabpils novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu pašvaldība ir uzsākusi ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādi un aicina iedzīvotājus un visus interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespējas.

Par Vecumnieku novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodošanu  publiskajai apspriešanai un sabeidrības informēšana par teritroijas plānojuma gala redakciju

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam 1.redakcija

Paziņojums par Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2028.gadam, attīstības programmas 2013.-2019.gadam, teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Jaunjelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu nodot Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju, Vides pārskata projektu un Jaunjelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2033.gadam 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Atbilstoši Koksnes novada domes lēmumam "Par Koneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" , tiek organizēta šo dokumentu sabiedriskā apspriešana.

Atbilstoši Jelgavas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumam Nr. 7. §23. „Par Jelgavas novada attīstības stratēģiju" tiek organizēta novada attīstības stratēģijas 2012. - 2032.gadam publiskā apspriešana.

Vecumnieku novada dome uzsāk Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2028.gadam, attīstības programmas 2013.-2019.gadam un teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādi.

Dobeles novada dome uzsāk Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi.

Paziņojums par Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2036.gadam projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Paziņojums par Ozolnieku novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

 
 
Powered by Phoca Download