ZPR Attīstības programma 2021 - 2027

 

ZPR AP 2027

download 111133ZPR Attīstības padomes lēmums par attīstības programmas 2021 - 2027.gadam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 2021. gada 21. decembrī tika pieņemts lēmums par Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Stratēģiskā daļa nosaka vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.- 2030. gadam  noteikto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu – vīzijas, stratēģiskā mērķa, ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanai. Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir definētas astoņas vidējā termiņa attīstības prioritātes, noteikti rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti. Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021. - 2027. gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 630 27549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

Publiskās apspriešanas sanāksmes Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam redakciju projektiem:

  1. redakcija no 2020 . gada 28. decembra līdz 2021 .gada 22. februārim
  2. redakcija no 2021 . gada 01. jūnija līdz 2021. gada 16. jūlijam
  3. redakcija no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim.

Zemāk ir iespējams iepazīties ar gala redakcijas un iepriekšējo redakciju materiāliem.

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215 ZPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021.-2027. GADAM

Lejupielādējami materiāli:

 

 

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215 3. REDAKCIJAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Lejupielādējami 3. redakcijas materiāli:

 

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215 2. REDAKCIJAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Lejupielādējami 2. redakcijas materiāli:

 

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215  1. REDAKCIJAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Lejupielādējami 1. redakcijas materiāli:

1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas (kas notika 29.12.2020 - 22.02.2021) gala apkopojums:

 

 

 

 130304  IZMANTOTIE PĒTĪJUMI UN PLĀNI

Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021 - 2027 izstrādes ietvaros tika izmantoti šādi pētījumi un plāni:

  • Zemgales reģionālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns;
  • ZPR Enerģētikas rīcības plāns 2018.–2025. gadam;
  • Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 2020. gadam Esošā situācija;
  • „Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr. PGI 05114 E-COOL”. Esošās situācijas izpētes dokuments;
  • Ziņojums sociālo pakalpojumu attīstības jomā Zemgales plānošanas reģionā;
  • Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā. Pētījums un rīcības plāns.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download