Piektdiena, 14 Septembris 2018 06:37

Latvijas - Lietuvas pierobežas glābšanas dienesti vēlas paplašināt sadarbību

Latvijas – Lietuvas pierobežā līdz šim plašāka sadarbība vietējo glābšanas dienestu starpā galvenokārt bija vērojama lielajās pilsētās, bet mazajās pašvaldībās pārsvarā tā aprobežojās vien ar atsevišķiem privāti izveidotiem kontaktiem iestāžu vai organizāciju vadītāju līmenī. Tagad situācija varētu mainīties, jo Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris sācis īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu LLI – 302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

Pateicoties projektam, Lietuvas mazpilsētā Rokišķos nesen bija noorganizēta partnerinstitūciju sabiedrisko drošības pakalpojumu sniedzēju tikšanās – pieredzes apmaiņa, kurā no Latvijas puses piedalījās Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes novada, bet no Lietuvas - Biržu un Rokišķu rajona kārtības sargu un ugunsdzēsēju pārstāvji. Tiekoties Rokišķu rajona pašvaldības namā, dalībnieki iepazinās ar pakalpojumu sniedzēju struktūru un to izvietojumu teritorijā, ar finansēšanas modeli, ar sabiedrības iesaisti drošības pasākumu īstenošanā, kā arī ar sadarbību starp radniecīgām institūcijām kaimiņu reģionos.

Dienas turpinājumā Zemgales pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Rokišķu Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mītni pilsētā, iepazīties ar automašīnu depo un cita veida tehnisko aprīkojumu, aprunāties ar pašiem glābējiem. Tieši šī amata brāļu savstarpējā domu apmaiņa šķita vissaistošākā, jo kolēģus interesēja ļoti plašs jautājumu spektrs, sākot ar tehnisko nodrošinājumu, darba samaksu, sociālajām garantijām un beidzot ar sadzīves telpu iekārtojumu un brīvprātīgo darbinieku iesaistīšanu nopietnāku izsaukumu gadījumos. Notika arī neliela lauku ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bāzes apmeklējums Jodupē, kas savulaik izveidots teritorijā, kuru šķērso maģistrālais naftas vads. Tāpēc sabiedriskās drošības jomā galvenie riski saistīti ar tehniskām nebūšanām trasē un naftas produktu zādzībām no cauruļvada.

Tikšanās dalībnieki secināja, ka pierobežas teritorijās kā Latvijas tā Lietuvas pusē sabiedriskās drošības sargu galvenās rūpes ir saistītas ar tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu. Tāpēc lielas cerības tiek liktas uz minētā sadarbības projekta ieviešanu, kas paredz pavisam 87 videokameru uzstādīšanu piecās pašvaldībās, braukšanas ātruma displeju un nepieciešamo informatīvo zīmju uzstādīšanu, ugunsdzēsēju ekipējuma papildus iegādi vairākās pašvaldībās, kā arī vienas ugunsdzēsēju mašīnas pirkšanu Tērvetes novadā. Līdztekus tam projekta partneri slēgs savstarpējas sadarbības līgumus un organizēs vietējās sabiedrības izglītošanas kampaņas.

Projekta kopējais finansējums ir 543 262,45 eiro, tostarp ERAF finansējums – 461 773,08 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists