Piektdiena, 23 Novembris 2018 14:30

Zemgales Plānošanas reģiona darbinieku vizīte Rundāles novadā

Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas un darbinieku komanda gandrīz pilnā sastāvā apmeklēja Rundāles novadu, kur, tiekoties ar pašvaldības vadību, speciālistiem un vairākiem domes deputātiem, galvenokārt pārrunāja ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus jautājumus, kā arī sniedza plašu informāciju par savas iestādes darba aktualitātēm.

Abu pušu tikšanās notika laikā, kad nobeigumam tuvojas Rundāles novada jaunās Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde un pašvaldība tās pirmo redakciju jau pavisam drīz nodos sabiedriskajai apspriešanai. Minētā dokumenta izstrādes laikā veiktā iedzīvotāju aptauja rāda, ka novada lielākais lepnums ir ievērojamā arhitektūras pērle - atjaunotā Rundāles pils un tās ansamblis, sakoptā vide, pievilcīgā ainava un daudzveidīgā kultūras dzīve. Topošajā programmā izvirzītie uzdevumi lielā mērā sasaucas ar Zemgales reģiona ilgtermiņa Attīstības stratēģijā definēto galveno sasniedzamo mērķi – “Apdzīvotas Zemgales pilsētas un lauki”.

Teritorijas apdzīvotībai nākotnē par būtisku garantu kalpo Pilsrundāles vidusskolas ar 356 audzēkņiem gūtie panākumi izglītības kvalitātes nodrošināšanā, kā arī pārējo trīs, tostarp ar arodizglītību, mūzikas un mākslas apguvi saistītu iestāžu esamība. Savukārt darbavietu saglabāšana un palielināšana sakņojas pašvaldības atbalstā uzņēmējdarbības veicināšanai, kas izpaužas Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra un Konsultatīvās padomes sekmīgā darbā, ceļu un sociālās infrastruktūras uzlabošanā, mājokļu programmas pilnveidošanā. Ņemot vērā, ka teritorijas lielāko daļu – 77% aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, novadā izveidojušās daudzas, ekonomiski spēcīgas zemnieku saimniecības, taču pašvaldību priecē arī mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī mājražotāju pieaugošā aktivitāte jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Turklāt uzņēmējdarbības attīstība novadā lielā mērā saistāma ar tūrisma attīstību, ko veicina vairāku nozīmīgu, tostarp reģionālu projektu ieviešana. Katrā ziņā Rundāles pašvaldība, kurā mīt aptuveni 3 800 iedzīvotāju, sevi uzlūko kā pašpietiekamu un tuvākā nākotnē neplāno apvienošanos ar kādu citu.

Iepazīstinot ar ZPR darba aktualitātēm, teritorijas attīstības plānotāji, projektu vadītāji, asistenti un citi speciālisti sniedza plašu informāciju par gandrīz diviem desmitiem ieviešanā esošajiem starptautiskiem un pārrobežu sadarbības projektiem energoefektivitātes, uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālās un vides aizsardzības jomā. Savukārt Zemgales Uzņēmējdarbības centra prezentācijā izskanēja informācija par mentoru un atbalsta sniedzēju institūciju sadarbības tīkla izveidi, par zinātnieku iesaisti jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanā, jauniešu ieinteresētības raisīšanu inovatīvu ideju vairošanā. Vizītes turpinājumā notika zemnieku saimniecības “Urštēni” apmeklējums, kas ir viena no lielākajām novadā un apsaimnieko aptuveni 1 500 hektāru aramzemes, audzē kviešus, rapsi, pupas un zirņus.

Saimniecības īpašniece Vēsma Veģere, kura ir arī novada domes deputāte, ciemiņus iepazīstināja ar pieredzi jaunāko tehnoloģiju pielietošanā kālija un fosfora minerālmēslu precīzā iestrādē, kā arī ar saimniecības jaunbūvi – jaudīgu graudu kalti. Savukārt viņas meita Laima Grigone laipni izrādīja jauno keramikas darbnīcu. Pēc studijām Lielbritānijā, jaunā māksliniece atgriezusies savās bērnības mājās un pašas izveidotajā ražotnē gatavo gan Latvijas māla traukus, kurus apdedzina tradicionālajā svēpētajā malkas ceplī, gan porcelāna un akmens masas traukus, kas ar zīmolu “Laima Ceramics” ir jau pazīstami gan Latvijas, gan ārzemju tirgos. Vēl, ciemojoties Rundāles novadā, ZPR ļaudīm bija iespēja piedalīties SIA “Kristell” īpašnieces Kristīnes Baltas palmu vaska sveču liešanas meistarklasē. Talantīgā uzņēmēja Kristīne Balta no Rundāles novada pērn atzīta par Gada uzņēmēju Zemgalē. Līdzīgu pieredzes apmaiņas vizīti kādā no pašvaldībām ZPR administrācija plāno organizēt arī turpmāk, divas reizes gadā.

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists