Otrdiena, 27 Novembris 2018 11:24

“E-COOL” iesaistītās puses pārrunā jauniešu kompetenču attīstīšanu

Aktualizējot kompetenču izglītību un jauniešu iesaistes iespējas uzņēmējdarbībā, ZPR īstenošanā esošajā projektā “E-COOL” tikušās iesaistītās puses no dažādām nozarēm.

 

“E-COOL” ir viens no pieciem Interreg Europe programmā īstenotajiem ZPR projektiem, un tā galvenie uzdevumi ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus, tā jauniešiem radot saprotamāku un vieglāk sasniedzamu uzņēmējdarbības vidi, attīstot gan viņu uzņēmējdarbības garu, gan nepieciešamās kompetences, kā arī sekmējot ekonomikas attīstību un Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšanos.

Lai to sasniegtu, projektā paredzēts attīstīt sadarbību starp dažādām institūcijām, koordinējot to darbību un izstrādājot vienotu metodoloģiju, kā arī identificējot un klasificējot jauniešu uzņēmējdarbības izglītības politikas instrumentus, līdzekļus un pasākumus starpreģionālā un reģionālā mērogā. Tāpat būtiska loma paredzēta partnervalstu pieredzes pārnešanai - izzināt, kā jauniešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā norit citviet, informāciju apkopojot un analizējot iespējas citu valstu idejas ieviest arī Latvijā. Iegūto paredzēts apkopot Zemgales reģiona Rīcības plānā par uzņēmējdarbības mācīšanu izglītības iestādēs un jauniešu uzņēmējdarbības vides attīstīšanu.

“Iesaistīšana uzņēmējdarbībā un nozares izpratnes veidošana jau no agrīna vecuma ir viena no pēdējā laika aktuālākajām tendencēm Eiropas Savienībā, un to pierāda arī aizvien pieaugošais uzņēmēju-jauniešu skaits, kas īpaši dominē dažādu “start-up” jeb jaunuzņēmumu nozarē, kur ar dažādām neredzētām idejām lielākoties startē tieši gados jauni cilvēki,” tā projekta vadītājs Edgars Jānis Paulovičs.

Pirmajā projekta “E-COOL” iesaistīto pušu sanāksmē klātesošie iepazinās ne vien ar projekta mērķiem, bet arī esošo situāciju.

Tā “Junior Achievement” programmu direktore Inga Bolmane atklāja, ka Latvijas skolās praktisko biznesa izglītību ik gadu iegūst aptuveni 60 tūkstoši skolēnu. Savukārt Aizkraukles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Inga Ramane uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst arī neformālās izglītības programmas un uzņēmējdarbības aktivitātes jauniešiem, bet Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Ekonomikas katedras vadītāja Ingrīda Veipa iepazīstināja ar līdzšinējo komerczinību pasniegšanas praksi viņas pārstāvētajā iestādē, labajiem piemēriem un skolēnu mācību uzņēmumiem.

Būtiska ir arī universitātes loma un tās prasības pret skolu absolventiem. Par to sanākušos iepazīstināja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava, stāstot par universitātes piedāvātajām izzinošajām un radošajām aktivitātēm skolēniem un sadarbību ar skolām uzņēmējdarbības izpratnes veicināšanai.

Savukārt Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš klātesošos iepazīstināja ar šī centra līdzdarbību reģionā un esošajām uzņēmējdarbības atbalsta iespējām, kuras iespējams izmantot arī jauniešiem, kas vēlas īstenot savu ideju.

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm - Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (programmas finansējums 85% - 144 364 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists