Piektdiena, 25 Oktobris 2019 11:33

Uzņēmējdarbības prasmes nepieciešams stiprināt jau skolas solā

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) rīkotajā Interreg Europe programmas projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (E-COOL)” (Nr.PGI05114) trešajā iesaistīto pušu darba sanāksmē diskutēts par izglītības saturu - uzņēmējdarbības izglītības iespējām skolā, jauniešu motivāciju un nepieciešamajām kompetencēm, kā arī apskatītas projekta aktualitātes.

Interreg Europe

Atklājot iesaistīto pušu sanāksmi, Edgars Jānis Paulovičs, projekta “E-COOL” vadītājs, iepazīstināja ar projekta aktualitātēm un tajā sasniegto. Izvērtējot šī brīža situāciju Latvijā, projektā iesaistīto pušu pārstāvji akcentēja, ka šobrīd aktuāli ir integrēt uzņēmējdarbības izglītības tematus skolu mācību programmās. Tas sasaucas arī ar vienu no trim pirmajiem projekta partneru labās prakses piemēriem, kas tika izvēlēti apkopojot visu projekta partneru un iesaistīto pušu pārstāvju viedokli. Seviļas tirdzniecības un rūpniecības kamera no Spānijas izstrādā projektu “Nodrošinātai Andalūzijas nākotnei”, kas koncentrējas uz uzņēmējdarbības prasmju iekļaušanu publiskajā izglītības sistēmā. Tas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības prasmes un zināšanas jau no pirmsskolas vecuma līdz pat studijām augstskolā. Rezultāts tiek panākts rīkojot uzņēmējdarbības tirdziņus (skolēnu mācību uzņēmumi), inovatīvu ideju sacensības un citus pasākumus. Tāpat var pieminēt arī labās prakses piemēru no Nīderlandes, kur tiek strādāts pie iniciatīvas “Uzņēmējdarbības izpratne no sešiem gadiem līdz pieaugušo vecumam”, kas palīdz stimulēt uzņēmējdarbības prasmes jau no bērnības. Šie labās prakses piemēri koncentrējas uz uzņēmējdarbības tematu iekļaušanu mācību programmās, tādējādi padziļinot skolēnu izpratni par uzņēmējdarbības jautājumiem.

E COOL

Protams, neatņemama sastāvdaļa veiksmīgai mācību vielas apguvei ir skolotāja darbs. Bez skolotāju sniegtas iedvesmas ZPR rīkotajā Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkursā “Radošā Zemgale” nebūtu iesniegti 65 skolēnu izstrādāti darbi. Šajā iesaistīto pušu sanāksmē tika vērtēts aizvadītais konkurss, analizētas tā stiprās puses un trūkumi, kā arī sniegti ierosinājumi tā uzlabošanai turpmākajiem gadiem. Pieredzē dalījās Pilsrundāles vidusskolas uzņēmējdarbības skolotāja Kristīne Balta, kura akcentēja, ka skolā nepieciešami pēc iespējas realitātei pietuvināti uzdevumi. Tas tika paveikts konkursā “Radošā Zemgale”, jo skolēniem uzdevumus piedāvāja deviņi Zemgales reģiona uzņēmumi. Konkursu par veiksmīgu atzina arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais konsultants Varis Putniņš. Viņš norādīja, ka plānošanas reģionu loma ir sasaistīt kopā dažādus spēlētājus kā, piemēram, skolas un uzņēmējus, lai veicinātu uzņēmējdarbību reģionā. Rīkojot konkursus, kas ir pietuvināti reālajai uzņēmējdarbības videi, skolēni jau laicīgi ar to iepazīstas un nākotnē spēj tajā orientēties, dodot papildu ieguvumus sabiedrībai. Tas sasaucas arī ar VARAM projektu “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem (LARS)”, kas tiek īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā. Projekts tiek īstenots, lai stiprinātu publiskā, privātā un akadēmiskā sektora sadarbību un veicinātu inovāciju un inovatīvu projektu attīstību reģionos.

Par skolotājas un uzņēmējas pieredzi jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanā stāstīja ekonomikas skolotāja no Bauskas un SIA ‘’Kores L’’ valdes locekle Iveta Leitlante. Viņa uzsvēra, ka svarīga ir skolotāja mācību metodika un pieeja, proti, vai jaunietis tiek mācīts par vai ar uzņēmējdarbību. Tomēr skolotāji ne vienmēr to spējot, jo līdz šim mācību programmas bijušas koncentrētas uz mācību saturu, nevis skolēnu kompetencēm.

Tomēr Latvijā varam lepoties ar uzņēmīgiem skolotājiem, kuri patiešām spēj jauniešus motivēt apgūt uzņēmējdarbības prasmes un veltīt laiku to attīstīšanai ne tikai mācību stundu laikā, bet arī ārpusskolas aktivitātēs. Šogad Iecavas vidusskola bija vienīgā skola no Latvijas, kas ieguva uzņēmējdarbības izglītības balvu starp 34 izcilām Eiropas pamatskolām un vidusskolām. Uzņēmējdarbības skolas balva ir ikgadēja apbalvošana, ko organizē Junior Achievement Europe, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstošu un motivējošu ietvaru skolu, direktoru un skolotāju no visas Eiropas vadīšanai to uzņēmējdarbības mācīšanas iniciatīvās. Iecavas vidusskolas skolotāja Antra Pāruma sanāksmē atklāja, ka šobrīd jaunieši vidusskolā labprāt izvēlas komerczinību novirzienu, uzsverot, ka skolas, kas īsteno uzņēmējdarbības programmas, ir nākotnes skolas ar pievienoto vērtību.

Ar šādiem pozitīviem piemēriem noslēdzās projekta ‘’E-COOL’’ iesaistīto pušu darba sanāksme. Diskusijās vēlreiz izskanēja nepieciešamība pēc dažādu institūciju tālākas sadarbības, veidojot uzņēmējdarbības izglītības atbalsta programmu Zemgalē.

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm - Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (programmas finansējums 85% - 144 364 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste