Drukāt šo lapu
Pirmdiena, 28 Oktobris 2019 13:40

Ugunsdrošība ir nozīmīgs pierobežas iedzīvotāju drošības aspekts

Zemgales Plānošanas reģionā 24. oktobrī norisinājās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) iesaistīto pušu apaļā galda diskusija.

LATLIT logo LAT full RGB

Diskusiju atklāja projekta vadītājs Artūrs Penčura, kurš klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un mērķiem. Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir projekta “Safe Borderlands” vadošais partneris un tā īstenošanā tas sadarbojas ar Aknīstes novada pašvaldību, Biržu un Rokišķu rajonu pašvaldību administrācijām, kā arī Tērvetes un Vecumnieku novadu domēm. Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. Attiecīgi no projekta sagaidāmi rezultāti - nostiprināta sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte, modernizējot aprīkojumu, infrastruktūru un organizatoriskos procesus tādās jomās kā noziedzības apkarošana, civilās drošības uzlabošana, nodarbinātības veicināšana, vides aizsardzība, izglītības un sociālās politikas uzlabošana.

Šī apaļā galda diskusija veltīta ugunsdrošības jautājumiem, piedaloties valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Diskusiju vadīja SIA “AC konsultācijas” moderatore Inguna Tomsone. Caur diskusijām un piemēru uzklausīšanas, tika noteikti šī brīža ugunsdzēsēju sadarbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā turpmāk. Tika konstatēti trūkumi cilvēkresursos, savstarpējā sadarbībā un normatīvajā bāzē (vienots rīcības plāns), lai konkrētās situācijās spētu rīkoties pietiekami operatīvi ugunsnelaimē nokļuvušo interesēs.

Vērtējot diskusijas dalībnieku izvirzītās vājās puses, tās tika sadalītas trīs grupās - cilvēkresursu trūkums, sadarbību koordinācija, normatīvā vide un politiskie aspekti, lai katrai no grupām piemeklētu iespējamos risinājumus.

Lai risinātu cilvēkresursu trūkumu, piedāvāti šādi varianti - ar normatīvo aktu izstrādi panākt brīvprātīgo ugunsdzēsēju pastāvīgā darba devēju ieinteresētību (nodokļu atvieglojumi, kompensācijas u.tml.), radīt interesi par ugunsdzēsību no mazotnes, veidot paredzamu finansējumu, definēt skaidras veicamās funkcijas un atbildības, izglītot sabiedrību par ugunsdrošības jautājumiem.

Sadarbības koordinācijas veicināšanai ieteikti šādi risinājumi - pārskatīt šī brīža saistošo likumdošanu, sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, izstrādāt sadarbības līgumu pārrobežu sadarbībai, stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, nodrošināt mūsdienīgas atrašanās vietas noteikšanas palīgierīces drošības dienestiem.

Savukārt normatīvās vides sakārtotībai piedāvāts izveidot rekomendējošas vadlīnijas pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai, izstrādāt starpvalstu līgumu sadarbības un veiksmīgu sakaru veicināšanai, nodrošināt sociālās garantijas, nodokļu atvieglojumus un citus bonusus brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Apaļā galda diskusijas ierosinājumi tiks izmantoti pētījumā par pārrobežu sadarbības risinājumiem un sadarbības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas pierobežā ugunsdzēsības un sabiedriskās kārtības jomās.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste