Ceturtdiena, 04 Marts 2021 09:19

Izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (Nr.PGI05114, E-COOL) partneri no 10 Eiropas valstīm izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi projektā apgūtos labās prakses piemērus integrēt skolu mācību modeļos.

  Interreg EuropeE COOL

IMG 6142

 

Zemgales plānošanas reģiona rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz izpētes dokumenta izstrādes rezultātiem - rekomendācijām, ņemot vērā informāciju par esošo situāciju izglītības jomā (īpaši uzņēmējdarbības izglītībā), plānošanas dokumentus, labo prakšu pārņemšanas iespējas, uzņēmējdarbības kompetenču un izglītības piedāvājumu, tematisko diskusiju rezultātus, kā arī citus aspektus.

Attiecīgi rīcības plāna struktūra ir balstīta dalījumā pēc rīcības virzieniem - cilvēkresursu nodrošinājuma formālajā un neformālajā izglītībā, mācību satura un formas pilnveidē, sadarbības veicināšanā starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmējiem, izglītības piedāvājuma un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā, neformāla izglītības satura un pieejamas mūžizglītības iespēju radīšanā, kā arī Zemgales reģiona uzņēmējdarbības un inovāciju vides aktivizēšanā. Vadoties pēc minētajiem virzieniem, katrā rīcības plānā punktā norādītas dažādas aktivitātes, kuru veiksmīga izpilde spētu veicināt jauniešu uzņēmējdarbības izglītību. Šīs aktivitātes paredzēts adaptēt Zemgales reģiona izglītības iestādēs – galvenokārt vidusskolās, bet neizslēdzot arī pamatskolas līmeni.

Šādus rīcības plānus izstrādā katrs no 10 projekta partneriem un iesūta vadošajam partnerim Spānijā – Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, kas tos apkopo vienā izvērstākā ziņojumā jeb kopējā rīcības plānā. Tas ir galvenais projekta pienesums trīs gadu darbā un gala rezultāts – kopējais dokuments ar partneru labajiem piemēriem jaunatnes uzņēmējdarbības atbalstā ir Interreg Europe programmas darba materiāls, kas būs pieejams jebkuram interesentam.

“Izstrādājot uzņēmējdarbības izglītības rīcības plānu Zemgalei, mums ir radušās vairākas svarīgas atziņas, proti, uzņēmējdarbības izglītība skatāma kā plašs kompetenču kopums - ne tikai kā tās pamatu apguve. Turklāt uzņēmējdarbība ir ļoti starpdisciplināra - jāveicina izglītības iestāžu sadarbība ar darba devējiem, lai rosinātu kopīgu resursu ieguldījumu nākotnes darba spēkā. Tāpat jārēķinās, ka arī teritoriālā reforma ietekmēs situāciju izglītības jomā pašvaldībās, noteikti jāpievērš uzmanība datortehnikas nodrošinājumam un audzēkņu iespējām pilnvērtīgi apgūt piedāvāto,” pārdomās dalās Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājs Edgars Jānis Paulovičs.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 16. martā novadu vadītājiem tiks prezentēts rīcības plāns un būs iespējams uzdot jautājumus tā izstrādātājiem “AC Konsultācijas”. Globālās pandēmijas ietekmes rezultātā projekta aktivitātes noris attālināti un reizi divos mēnešos notiek tiešsaistes tikšanās, lai sekotu projekta attīstībai un rīcības plānu izstrādes gaitai katrā valstī.

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam - 169 840 EUR (ERAF finansējums 85% - 144 364 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste