Piektdiena, 12 Maijs 2017 10:53

Sociālie pakalpojumi

Lai reģiona iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamību sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai visās Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās ir izveidotas un darbojas 22 pašvaldības iestādes - sociālie dienesti. Pagastu pārvaldēs atrodas klientu pieņemšanas punkti, tādējādi sociālā dienesta pakalpojumi ir vienmērīgi pieejami visā reģionā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un speciālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinot situāciju 2010. gadā, kad vidēji reģionā uz 1000 iedzīvotājiem bija 0.5 sociālā darba speciālisti, tad 2013. gadā šis rādītājs jau bija paaugstinājies līdz 0.7. Tomēr par spīti pozitīvajām tendencēm, lielākajā daļā Zemgales pašvaldību sociālā darba speciālistu skaits ir nepietiekams un esošajiem speciālistiem ir palielināta slodze.

Par spīti paaugstinātajai slodzei pozitīvi vērtējams fakts, ka pēdējo trīs gadu laikā gan sociālo dienestu vadītāju, gan speciālistu izglītības līmenis ir paaugstinājies. No 59% sociālā dienesta vadītājiem 2010. gadā ar otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā uz 68% vadītāju 2013.gadā. Pārējie vadītāji ir ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā. Par 6 procentpunktiem (uz 93% 2013. gadā pret 2010. gadu) pieaudzis sociālā darba speciālistu skaits, kam ir augstākā izglītība. Tāpat, lai sekotu līdzi izmaiņām sociālajā darbā ik gadu vidēji 87% sociālā dienesta darbinieku ir piedalījušies kvalifikācijas celšanas pasākumos. Tomēr veicot sociālo dienestu aptauju, noskaidrojās, ka mazākajās pašvaldībās ir aizvien grūtāk piesaistīt kvalificētus speciālistus.

Lai iesaistītu pašvaldības sociālo jautājumu risināšanā reģionā ir izveidota un darbojas sociālo pakalpojumu attīstības darba grupa ar mērķi nodrošināt veiksmīgu savstarpējo sadarbību, pieredzes un informācijas apmaiņu, kā arī analizēt Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā. Ņemot vērā uzdevumu izpildes progresu secināts, ka:

  1. Jāturpina darbs pašvaldībās pie sociālo pakalpojumu attīstības;
  2. Reģiona līmenī nepieciešams izstrādāt un ieviest vienotu kvalitātes vadības sistēmu;
  3. Turpināt darbu pie pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas. Ar pieejamību saprotot, gan fizisko, gan lingvistisko, gan informatīvo pieejamību.
  4. Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, iesaistot pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes novērtēšanā;
  5. Vecināt sabiedrības izpratni un sociālās atstumtības riska grupām, lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus;
  6. Stiprināt un attīstīt sociālā darba speciālistu kapacitāti;
  7. Attīstīt sadarbību starp institūcijām, jo īpaši veselības aprūpes.

Informācija par sociālajiem dienestiem pašvaldībās: