Tūrisma koordinācijas darba grupa

Balstoties uz Vidzemes Tūrisma asociācijas ieteikumiem, toreizējā Zemgales Attīstības aģentūra 2001.gada rudenī nolēma uzņemties koordinējošo lomu reģiona tūrisma attīstības jomā. Tāpēc, lai veiksmīgi risinātu tūrisma attīstības jautājumus, izveidoja darba grupu no Zemgales plānošanas reģionu veidojošo pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Savukārt, kopš 2005.gada, lai uzlabotu plānošanas darba kvalitāti un nodrošinātu nozares attīstībā iesaistīto pušu plašāku pārstāvniecību, minēto Tūrisma darba grupu pārveidoja par Zemgales Tūrisma koordinācijas darba grupu un tās darbā iekļāva ne tikai plānošanas reģiona administrācijas un pašvaldību, galvenokārt Tūrisma informācijas centru un punktu speciālistus, bet arī nevalstiskā un uzņēmējdarbības sektora pārstāvjus.

Tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmēs pārsvarā risina gluži praktiskus jautājumus, tostarp jautājumus, kas saistīti ar reģiona dalību starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū BALTTOUR, gādājot par vienota Zemgales stenda izveidi, informatīvu materiālu izgatavošanu un izplatīšanu. Savukārt pēc izstādēm kopīgi tiek pārrunātas piedzīvotās veiksmes un neveiksmes, ieskicēti turpmāk darāmie darbi, gatavojoties jau nākamajai izstādei. Svarīgi, ka katra no sēdēm notiek citā vietā, kādā no jaunākajiem tūrisma pakalpojumu sniedzēju objektiem. Tādējādi rodas pilnīgāks priekšstats par nozares attīstības tendencēm reģionā, objektu īpašnieki izklāsta savu redzējumu par problēmām, dalās pieredzē, nodibina kontaktus un vienojas par sadarbību.

Bez tam Tūrisma koordinācijas darba grupa aktīvi piedalās Latvijas – Lietuvas un vēl citu pārrobežas sadarbības programmu tūrisma projektu ideju ģenerēšanā un attīstīšanā, iesaistās ieviešanā jau esošo projektu aktivitātēs. Produktīva sadarbība gan informācijas ieguvē un apstrādē, gan diskusiju organizēšanā, iesaistot plašāku sabiedrību, grupas dalībnieku vidū izvērtās Zemgales plānošanas reģiona Tūrisma attīstības programmas izstrādes laikā. Programmā izvirzītās prioritātes un nozares attīstības mērķi ar plānotajiem pasākumiem ir veidoti kā reģionāla līmeņa aktivitātes un to iniciators ieviešanai ir gan Zemgales Plānošanas reģiona administrācija, gan Zemgales Tūrisma koordinācijas darba grupas dalībnieki.

Kā ik gadu sadarbībā ar Zemgales Tūrisma asociāciju minētā darba grupa tradicionāli ņem aktīvu dalību gadskārtējās reģionālās tūrisma konferences organizēšanā. Turpinās darbs pie nākamo projektu konceptu izstrādes atbalsta saņemšanai no ES struktūrfondiem un citiem atbalsta instrumentiem.

ZPR TŪRISMA KOORDINĀCIJAS DARBA GRUPAS KONTAKTI