Uzņēmējdarbība

Zemgale – Latvijas centrālais dienvidu reģions ar 10742kvm lielu platību. Šeit sastopas lauksaimniecības, izglītības, ražošanas un tūrisma tradīcijas un potenciāls, kā arī transporta koridori un krustpunkti. Pēc uzņēmumu skaita, Zemgalē visvairāk tie darbojas lauksaimniecībā – 23%, būvniecībā 17%, tirdzniecībā 13%, transports un loģistika – 13%, mežu nozarē – 8%, rūpniecībā – 5%, enerģētikas nozarē – 4%, pārtikas pārstrādē – 2%, bet atlikušie 15 % dažādās citās nozarēs.

Zemgalē ir visauglīgākās lauksaimniecības zemes Latvijā - tās aizņem 43% no reģiona teritorijas, šeit ir attīstīta lauksaimniecība, bioekonomika un lauksaimniecības produktu pārstrāde.

Zemgalē ir nepieciešamais intelektuālais un zinātniskais potenciāls pārtikas produktu ražošanas uzņēmumu attīstībai. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultāte izstrādā jaunus produktus, tehnoloģijas, kā arī sagatavo augstas kvalifikācijas darbaspēku. Mājražošana un amatniecība dod iespēju mazajiem biznesiem piedāvāt inovatīvus un nišas pārtikas produktus, turklāt piedāvājot tūrisma pakalpojumus mājražošanas vietās. Pārtikas ražošana reģiona uzņēmējiem sniedz iespējamu importa preču aizstāšanu lokālajā tirgū un kvalitatīvo Latvijas pārtikas preču eksporta palielināšanu.

Meži klāj 45% no Zemgales teritorijas, tāpēc reģionā ir augsti attīstīta koksnes pirmapstrāde. Kokapstrādes nozarē potenciāls ir koksnes tālākas pārstrādes attīstīšana un kokapstrādes produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību ražošana. Tāpat attīstāma enerģētiskā koksnes pārstrāde kā šķeldas un granulu ražošana.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA VIDE

Zemgalē uzņēmējiem pieejama daudzpusīga uzņēmējdarbības atbalsta vide ar plašu uzņēmējdarbības atbalsta institūciju tīklu, profesionālu un pieprasītu pētniecisko resursu tīklu, uzņēmēju biedrību iniciatīvām un uzņēmējdarbības atbalstu pašvaldībās.

zuc zemgale

Uzņēmējdarbības vides vīzija  (Zemgale 2027)  -  reģions ar konkurētspējīgu ekonomiku, eksporta pieaugumu Zemgales ekonomikas specializācijas nozarēs un atbalstošu uzņēmējdarbības vidi.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Zemgalē, būtiska ir uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbība, kur lielu lomu spēlē Zemgales Uzņēmējdarbības centrs.

Zemgales uzņēmējdarbības centrs (ZUC) ir atbalsta punkts reģionā esošajiem un topošajiem komersantiem, tas nodrošina koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā un veido vienotu konsultāciju tīklu, koordinējot sadarbību ar citām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.

ZUC loma uzņēmējdarbības atbalsta vidē:

 • Kapacitātes stiprināšana uzņēmējdarbības speciālistiem pašvaldībās;
 • Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes (apmācības un mārketings);
 • Uzņēmējdarbības gara audzināšana jauniešos.

Uzņēmējdarbības vides vīzija  (Zemgale 2027)  -  reģions ar konkurētspējīgu ekonomiku, eksporta pieaugumu Zemgales ekonomikas specializācijas nozarēs un atbalstošu uzņēmējdarbības vidi.

ZUC mērķis - sakārtot uzņēmējdarbības ekosistēmu un infrastruktūru, veicināt zināšanu pārnesi un inovācijas Zemgales ekonomikas specializācijas un RIS 3 nozarēs, paaugstināt Zemgales uzņēmēju konkurētspēju pasaules tirgos.

Aktivitātes:

 1. Nodrošināt pamatinformāciju un konsultācijas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem;
 2. Organizēt seminārus par atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai;
 3. Koordinēt uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos;
 4. Organizēt tīklošanās un pieredzes apmaiņas braucienus uzņēmējiem un pašvaldībām;
 5. Organizēt tikšanos ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un partneriem;
 6. Uzturēt un aktualizēt mājaslapu http://www.zuc.zemgale.lv;
 7. Nodrošināt Digitālo kontaktpunktu Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējiem;
 8. Veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, organizējot biznesa ideju konkursus, darbnīcas un apmācības.

Plašāka informācija – www.zuc.zemgale.lv