SVARĪGS PAZIŅOJUMS par VSAOI avansa maksājumu (130,00 EUR apmērā)!

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Maksājumu uzskaites daļas sniegto informāciju sākot ar 2021.gada 1.janvāri obligātās iemaksas par taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmito daļu jāveic pēc sekojošiem rekvizītiem:

Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)

Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008

Konta numurs (IBAN): LV17TREL813105600300B

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22XXX

Attiecībā uz Valsts nodevas – 50,00 EUR samaksu, speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un ZPR taksometru licences kartītes maksu 3,00 EUR apmērā izmaiņu nav.

Ar 2018. gada 1. maiju Speciālās atļaujas (Licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Zemgales administratīvajā teritorijā (izņemot republikas nozīmes pilsētās – Jelgavā un Jēkabpilī) izsniedz Zemgales Plānošanas reģions.

Iesniegt pieteikumu licences un licenču kartiņu saņemšanai var:

  • sūtot pa pastu Zemgales plānošanas reģionam, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV3001 vai
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus uz e-pastu: zpr@zpr.gov.lv, vai
  • vienojoties par citu iesnieguma iesniegšanas veidu, zvanot Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas speciālistiem pa tālruni +371 63084948 vai +371 28807606.

 ! Konsultācijas par Taksometru licencēšanas jautājumiem aicinām pieteikt vismaz vienu darba dienu iepriekš!

LICENCES UN LICENCES KARTĪŠU PIETEIKŠANA

Valsts nodevas – 50,00 EUR samaksu, speciālās atļaujas (licences) saņemšanai veic Valsts kasē, norādot sekojošo informāciju:

Saņēmējs - Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV51TREL1060170921900
! Maksājuma mērķisUzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Licences saņemšanai Zemgales plānošanas reģionā


*Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izmantojot šādu maksājumu pakalpojuma veidus**:

  • izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu (internetbanku u.c.) no tā uzņēmuma konta, kurš saņem speciālo atļauju (licenci);
  • ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” izpratnē, no tā uzņēmuma konta, kas saņem speciālo atļauju (licenci).

**Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr. 146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”.

! Pārvadātājs iesniedz šo pieteikumu ar transportlīdzekļu sarakstu vienlaikus ar pieteikumu licences saņemšanai. Nepieciešams, lai pie attiecīgās licences tiktu piesaistīti konkrētie transportlīdzekļi, neatkarīgi no tā vai tie ir aprīkoti atbilstoši prasībām. Ja licence ir piešķirta, šo veidlapu izmanto jaunu vai citu transportlīdzekļu piesaistīšanai.

  • Maksājuma uzdevums, kas apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130,00 EUR apmērā;
  • Maksājuma uzdevums, kas apliecina taksometru licences kartītes maksu 3,00 EUR apmēra par katru transportlīdzekli mēnesī.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130 EUR veic Valsts ieņēmumu dienestam Valsts kases kontā “Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi”, norādot sekojošo informāciju:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
Reģistrācijas Nr.: 90000010008
Nosaukums: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22XXX
Konta Nr. LV17TREL813105600300B
Maksājuma mērķis: Uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., transportlīdzekļa reģ. Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto taksometru licences kartītes maksu 3,00 EUR apmērā, veic Valsts kases kontā norādot sekojošo informāciju:

Saņēmējs: Zemgales plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr. 90002182529
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL921063206800B
Maksājuma mērķis: EKK21379, Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Saistošie normatīvie akti:

AKTUALITĀTES!

! Vēršam uzmanību, ka: Autopārvadājuma likuma 29. pants “Autotransporta līdzekļi pasažieru pārvadāšanai” nosaka, ka pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar:

  • pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili;
  • M1 kategorijas vieglo automobili, kurš izlaists ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī un kura radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nepārsniedz 150 gramus, bet, ja minētais automobilis izlaists līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nepārsniedz 2000 kubikcentimetrus.

! Informējam, ka Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumu Nr. 405 ”Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” 69.7. apakšpunkts attiecībā uz pārvadājumu pakalpojuma sniedzēja pienākumu sūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par pārvadājumiem stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.