Zemgales Plānošanas reģiona izglītības attīstības mērķi ir kvalitatīvas, mūsdienīgas izglītības iespējas un tās vienlīdzīga pieejamība reģiona iedzīvotājiem visa mūža garumā.

Izglītības piedāvājums reģionā tiek īstenots visās četrās izglītības pakāpēs (pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visos trīs izglītības veidos (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība). Izglītības pakāpēm un veidiem atbilstošās izglītības programmas īsteno pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes.

Darbojas arī dažādas interešu izglītības iestādes – mūzikas, mākslas un sporta skolas, bērnu un jauniešu izglītības centri.

Iegūt profesionālo izglītību 1.–3. profesionālās kvalifikācijas līmenī reģionā piedāvā septiņas izglītības iestādes. Piedāvāto mācību programmu klāsts ir plašs - ēdināšanas un viesnīcu  serviss, būvdarbi, datorsistēmas, kokapstrāde, grāmatvedība un finanses, lauksaimniecība, enerģētika un elektrotehnika. Profesionālo mācību iestāžu tīkls pārklāj reģiona teritoriju no rietumiem līdz austrumiem, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem tuvāk dzīves vietai gan apgūt amata prasmes, gan pārkvalificēties, sekojot uzņēmēju pieprasītajām specialitātēm.

Zemgales plānošanas reģionā darbojas arī akreditētas augstākās izglītības iestādes vai to filiāles, kurās iespējams apgūt 1. līmeņa profesionālās studiju programmas, kā arī bakalaura, maģistra un doktora grāda studijas. Jelgavā atrodas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), kas veido reģiona intelektuālo potenciālu, paver iespējas attīstīt zināšanu ietilpīgas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus jaunu produktu izstrādē. LBTU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā ar unikālām studiju programmām galvenajās bioekonomikas jomās - lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, veterinārmedicīnā, pārtikas ražošanā.

Tomēr jaunākās nostādnes paplašina skatījumu uz cilvēka izglītošanos visa mūža garumā.  To piedāvā pieaugušo izglītības iestādes, dažādas interešu izglītības iestādes, kā arī nevalstiskā sektora organizācijas, kurās tiek organizēta izglītojoša darbība, interešu izglītība, kursi, kā arī profesionālā pilnveide gan ar, gan bez jaunas izglītības pakāpes iegūšanas.

Zemgales plānošanas reģiona dokumentā „Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030. gadam” izglītība definēta kā viena no caurviju prasmēm, kura paredz, ka Zemgales plānošanas reģions ciešā sadarbībā ar reģiona augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām nodrošinās nepieciešamos augstas kvalitātes speciālistus, pētījumus, inovatīvu produktu un tehnoloģisko risinājumu un zināšanu komercializāciju, veicinot ekonomikas transformāciju un inovatīvu izaugsmi.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā periodam no 2021.–2027. gadam ir izvirzīta prioritāte ‘’Kvalitatīva, pieejama, daudzpusīga izglītība mūža garumā’’

Prioritātes sasniegšanai izvirzīti šādi mērķi:

  • Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu izglītību visos izglītības līmeņos, attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru un ieviešot inovatīvus risinājumus; radīt izglītojamiem drošu, atbilstošu un iekļaujošu vidi ZPR izglītības iestādēs.
  • Veicināt Izglītības procesa individualizāciju un starpnozaru sadarbību izglītības izcilībai, izglītojamo inovācijas, tehnoloģiju prasmju un radošuma attīstībai.
  • Radīt izglītojamiem drošu, atbalstošu un iekļaujošu vidi Zemgales reģiona izglītības iestādēs.
  • Veicināt mūžiglītības kultūru un stiprināt pieaugušo izglītības nozīmi, tās piedāvājumu sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar reģiona ekonomisko specializāciju, tādejādi radot reģiona attīstībai nepieciešamās prasmes un kompetences.
  • Nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību, attīstīt uzņēmēju, publiskā sektora, izglītības un zinātnisko institūciju sadarbību inovāciju ieviešanā, augstākās pievienotās vērtības produktu radīšanā reģiona ekonomikas transformācijas veicināšanai.

Informācija par izglītības piedāvājumu pašvaldībās: