Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.)

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 

Zemgales plānošanas reģiona privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – datu subjekts) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir Zemgales plānošanas reģions (turpmāk – Reģions) Reģ. Nr. 90002182529, Juridiskā adrese: Katoļu iela 2B., LV-3001,Jelgava, , Tālr./fakss (371) 63084949, E-pasts zpr@zpr.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists
Datu aizsardzības speciālists – Dace Vilmane. Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos pa tālruni +37129187113, e-pasta adrese  dace.vilmane@zpr.gov.lv , izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Reģiona juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

Personas datu aizsardzībā lietotie normatīvie akti
1. Reģiona privātuma politika ir izveidota saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām:
1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula);
1.2. Latvijas Fizisko personu datu apstrādes likums;

1.3.  Valsts pārvaldes iekārtas likums.
1.4. Reģionālās attīstības likums.
1.5. un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu kategorijas
3. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Reģiona rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Reģions lielākoties vāc un apstrādā, ir:
3.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
3.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
3.4. īpašās kategorijas personas dati;
3.5. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
3.6. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība,
3.7. video dati,
3.8. fotogrāfijas un attēli.

Personas datu apstrādes nolūki
4. Personas dati Reģionā tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar ārējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā kādā no šādiem mērķiem:
4.1. datu subjektu identificēšana;
4.2. datu subjekta uzņemšana darbā un personas lietas noformēšana;
4.3. darba līguma, u.c. saistību līgumu noslēgšana ar Reģionu;
4.4. noslēgto līgumu un ar tiem saistīto normatīvo aktu nosacījumu izpilde;
4.5. grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpilde;
4.6. maksājumu apkalpošana un kontrole, tai skaitā algas izmaksa;
4.7. sabiedrības informēšanai;
4.8. dalībnieku reģistrācija pasākumos, dalībnieku informēšana par pasākuma norisi, pasākuma izdevumu attaisnošana projektu un programmu ietvaros;
4.9. projekta mērķa grupu atbilstības pārbaude;
4.10. maksājuma pieprasījumu un tā pamatojošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana;
4.11. sadarbības nodrošināšana ar partnerinstitūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
4.12. reģiona tīmekļvietnes uzturēšana un tās darbības uzlabošana;
4.13. informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēs un operatīvās darbības

4.14. subjektos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomos;

4.15. lai izvērtētu vietējo pašvaldību, juridisko un fizisko personu iesniegtos projektu pieteikumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai;
4.16. citos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
5. Reģions apstrādā fizisku personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, piemērojot tos atbilstoši konkrētajai situācijai, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
5.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem ;
5.2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

5.3. personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

5.4. personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
5.5. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

6.1.Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt tādā pat veidā, kādā tā dota:
6.2.1iesniedzot rakstisku lūgumu ZPR administrācijā vai

6.2.2.sūtot atsaukumu uz e-pastu: zpr@zpr.gov.lv

6.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
6.4. Piekrišana ir brīvprātīga un neietekmē pakalpojumu saņemšanu, kā arī neparedz nekādus ierobežojumus citās aktivitātēs.

Personas datu uzglabāšanas ilgums
7. Reģions glabā un apstrādā datu subjektu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
7.1. tik ilgi, kamēr ir spēkā ar datu subjektu noslēgtais līgums;
7.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Reģions vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.3. kamēr kādai no pusēm pastāv tiesiskais un juridiskais pienākums datus glabāt;
7.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
7.5. Pēc tam, kad 6. punktā minētie apstākļi izbeidzas, datu subjektu personas dati tiek dzēsti.
7.6. Reģions savas datu apstrādes ietvaros neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Iespējamie datu saņēmēji
8. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ZPR ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
   8.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai un valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamajā apjomā;

   8.2. trešajām personām datu subjekta noslēgto līgumu ietvaros vai pēc datu subjekta izteiktās gribas, lai sadarbotos vai piedalītos trešo personu rīkotās aktivitātēs;

   8.3. VPR nepieciešams aizsargāt datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

   8.4. citai valsts pārvaldes iestādei tās mērķu sasniegšanai.

8.5. ZPR darbinieki, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.

8.6. Personas dati netiek nodoti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu aizsardzība
9. Reģions aizsargā datu subjektu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un Reģiona pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
9.1. mūsdienīgus IT drošības līdzekļus (antivīrusa programmatūru, ugunsmūri, datu un savienojumu šifrēšanu);
9.2. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām;
9.3. piekļuve personas datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei;
9.4. tiek veiktas darbinieku instruktāžas personas datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Datu subjekta tiesības
10. Datu subjektam, kurš Personas datus apstrādā Reģions, ir šādas tiesības:
10.1. pieprasīt un saņemt informāciju par savu datu apstrādi, tādā apjomā, kāds ir noteikts Regulas 13., 14. un 15. pantā;
10.2. pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu atbilstoši Regulas 16., 17. un 18. pantā noteiktajam;
10.3. iebilst pret savu Personas datu apstrādi;
10.4. atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad piekrišana bija spēkā;
10.5. datu subjektam atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta to datu apstrāde, kas noteikta kā izņēmums Regulas 17. panta 3.punktā un 21. panta 6.punktā, kā arī tāda, ko nosaka ārējie normatīvie akti;
10.6. ja datu subjekts, apmeklējot, piedaloties Reģiona rīkotajos pasākumos nevēlas tikt fotografēts vai filmēts, tam ir tiesības par to iepriekš informēt pasākuma organizatoru. Šāds lūgums tiks ņemts vērā iespēju robežās, samērīgi ar sabiedrības tiesībām būt informētai par notiekošo pasākumu.
10.7. ikvienai personai ir tiesības vērsties ar jautājumiem vai sūdzībām par Personas datu apstrādi nosūtot savu jautājumu Reģiona datu aizsardzības speciālistam uz e-pasta adresi
dace.vilmane@zpr.gov.lv  vai Reģiona juridiskajā adresē, vai vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Citi noteikumi
12. Reģionam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu datu subjektiem tā aktuālo versiju.

Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika