Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam Projekts: Nr.01C0065 “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1’’ Nr.01C0065 “Making Culture the N°1 ally of European recovery Saīsinātais nosaukums: ‘’CHERRY’’ Projekta…
  Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. / Cross-border cooperation Programme 2014.-2020. Projekts: Nr. LVII-056 “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” Nr. LVII-056 “Development of business support environment in the…
  Projekts: LVIII-068 Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana | Development of Zemgale’s business environment and promotion of enterpreneurs’ competitiveness” Projekta saīsinātais nosaukums: SMEPRO 2 …
  Programma:  Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam Projekts: Nr. #S015 “Biogāze – Izveidota ilgtspējīga tehnoloģija aprites ekonomikā”/ Biogas - Established Sustainable Technology In A Circular Economy Saīsinātais…
  Projekta nosaukums: Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopizstrāde, lai veicinātu enerģētikas pāreju zaļajās industriālajās zonās | Green Industrial Areas Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona…
  Projekta nosaukums: Zilās-zaļās bioloģiskās sadarbības Baltijas jūras reģionā  Projekta īsais nosaukums: Blue Green Bio Lab Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027 Nozare: Bioekonomika, vides…
  Programma: Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020).  Projekts: Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos  …
  Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”  Projekts: LV-LOCALDEV-003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas…
  Programma: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam  Apakšprogramma: KA202 Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācības jomā Mērķis: Veselības un sociālās aprūpes personāla, kuri strādā ar cilvēkiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020.gadam Projekts: Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām” No.PGI05271 “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” …