Statuss:
Īstenošanā
CHERRY_logo

Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam

Projekts: Nr.01C0065 “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1’’

Nr.01C0065 “Making Culture the N°1 ally of European recovery

Saīsinātais nosaukums: ‘’CHERRY’’

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023. – 28.02.2026. (ieviešanas fāze)

01.03.2026. – 28.02.2027. (uzraudzības fāze)

Projekta vadošais partneris: Friuli-Venēcija Džūlija autonomais reģions (IT), https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Projekta partneri:

Projekta mērķis: pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, stimulēt radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 krīzes, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Situācijas analīze kultūras un radošo industriju jomā katrā no partnervalstīm;
 • Iesaistīto pušu darba grupas;
 • Labās prakses piemēru identificēšana, apkopošana un pārņemšana kultūras un radošo industriju jomā;
 • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem (starptautiskās darba grupas, semināri, studiju vizītes);
 • Reģionāla līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai;
 • Publicitātes pasākumi galveno projekta mērķu grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta uzraudzības posmā 

 • Politikas instrumentu papildināšana, uzraudzība, rezultātu analīze.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Politikas instrumentu izvērtējums un uzlabošana, lai sekmētu kultūras un radošo industriju attīstību reģionā. 
 • Veicināta sadarbība starp galvenajām iesaistītajām pusēm, lai sekmētu kultūras un radošo industriju attīstību reģionā;
 • Veicināta vietējo kopienu izpratne par kultūras un radošo industriju nozīmi kopienu  attīstībai, dzīves vides uzlabošanai, 
 • Projekta rezultātu apkopošana un izplatīšana ieinteresētajām pusēm.

Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares: arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.

 

Projekta kopējais finansējums: 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 172 792.00 EUR EUR 

Programmas finansējuma daļa 80% - 138 233.60 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 20% - 34 558.40 EUR

Projektu līdzfinansē:  Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam, 

https://www.interregeurope.eu/

https://interregeurope.eu/cherry

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.