ES karogs

Programma: Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020)

Projekta nosaukums: Reģioni noturībai pret klimata pārmaiņām, izmantojot inovācijas, zinātni un tehnoloģijas

Saīsinātais nosaukums: RESIST

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gada 1.janvāris – 2027.gada 31.decembris

Partneri: 56 partneri no Eiropas valstīm, vadošais Sintef (Norvēģija)

Projektā tiks pieņemta jauna praktiska sistēma, kurā tiks pārbaudīti klimata pielāgošanās ceļi četros vadošajos Eiropas Savienības (ES) reģionos: Somijas dienvidrietumos, Dānijas centrālajā daļā, Katalonijā un Portugāles centrālajā daļā. Vadošajos reģionos pārbaudītās zināšanas un pielāgošanās ceļi tiks pārnesti uz astoņiem sadraudzības reģioniem, izmantojot savstarpējas mācīšanās aktivitātes un ieskaujošus digitālos dvīņus.

RESIST ir daļa no plašākas stratēģijas Eiropas līmenī: ES pielāgošanās klimata pārmaiņām misijas. Misija ir vērsta uz to, lai līdz 2030. gadam atbalstītu vismaz 150 Eiropas reģionus, pilsētas un vietējās iestādes to centienos veidot noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi. RESIST iesaistīs divpadsmit Eiropas reģionus ar atšķirīgu sociālekonomisko profilu, lai pārbaudītu pielāgošanās risinājumus piecām galvenajām klimata problēmām: plūdiem, sausumam, karstuma viļņiem, meža ugunsgrēkiem un augsnes erozijai.

RESIST sniegs ieguldījumu ES klimata pārmaiņu darba kārtībā, iejaucoties 3 galvenajās jomās:

  • Veicināt un demonstrēt novatorisku līdzdalības pieeju klimata noturībai un klimata pārmaiņu pielāgošanai 4 demonstrācijas un 8 sadraudzības reģionos (tostarp kopā 5 mazāk attīstītos reģionos), demonstrējot vairāk nekā 12 jaunus risinājumus, paātrinot reģionālo noturību un palīdzot sasniegt adaptācijas misijas mērķus.
  • Projekta uzdevums ir noturības veidošana un risinājumu palielināšana reģionos, izmantojot demonstrācijas, un paātrinot pāreju kopienās līdz 2030. gadam, sasniedzot jau 4% un 6% no šiem mērķiem līdz 2027. gadam, ar 4 demonstrantiem ar 12 reģionu iesaisti.
  • Veicināt jaunu reģionālo pasākumu, politikas instrumentu un sociālo un tehnoloģisko risinājumu izstrādi 12 reģionos, iesaistot 22 miljonus iedzīvotāju, palielinot informētību/noturību par 10% un zaļo investīciju līmeni par 20%, samazinot ekonomiskos zaudējumus dabas apdraudējumu dēļ (piemēram, plūdi).

Projekta kopējais finansējums: 25 milj. eiro

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 400 000 eiro

Programmas finansējuma daļa: 100%

https://resist-project.eu/

RESIST projekts tiek īstenots “Apvārsnis 2020” | Horizon 2020 programmas ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība