Statuss:
Īstenošanā

Projekta nosaukums: Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopizstrāde, lai veicinātu enerģētikas pāreju zaļajās industriālajās zonās | Green Industrial Areas

Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027

Nozare: Enerģētika, ražošanas zaļināšana, atjaunojamie energoresursi

Finansējums: 80% ES

Projekta budžets: 2 845 916,60 EUR (t.sk. ERAF finansējums  2,276,733.28 EUR

ZPR budžets: 219 492 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 2023. gada janvāris – 2025. gada decembris

Projekta ilgums: 36 mēneši

Partneri:       

 • Vadošais partneris: Meklenburgas-Vorpomerānijas Ekonomikas,  Infrastruktūras, Tūrisma un darba ministrija, Vācija.
 • Zemgales plānošanas reģions, Latvija,
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvija,
 • Reģionālās dalības un klimata aizsardzības korporācija (MVU), Vācija, 
 • Kalundborgas simbioze (Biznesa atbalsta organizācija), Dānija,
 • Kalundborgas komūnas pašvaldība, Dānija,
 • Lietuvas Inovāciju centrs (Biznesa atbalsta organizācija), Lietuva,
 • Skandināvijas Ilgtspējīga biznesa centrs (Biznesa atbalsta organizācija),
 • Zviedrija,
 • Centrālās Somijas reģiona padome, Somija, Jiveskīlas pilsētas pašvaldība, Somija.

Projekta pamatojums:

Lai samazinātu gan Baltijas jūras reģiona (BJR) CO2 emisijas, gan tā atkarību no naftas un gāzes importa, ir nepieciešams dekarbonizēt rūpnieciskās darbības. Lai veicinātu un mobilizētu ieguldījumus atjaunojamās enerģijas ražošanā, viedā enerģijas pārvaldībā un pilnvērtīgā zaļās enerģijas izmantošanā, ražošanā un citā uzņēmējdarbībā, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi, kas droši palielina energoefektivitāti un tādējādi samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas rūpniecībā.

Industriālās zonās dažādi uzņēmumi strādā blakus un nodrošina sinerģiju, kas var paātrināt ieguldījumu atdevi. 

Valsts pārvalde var aktīvi veicināt pārmaiņas, izmantojot regulējumu, piem., zaļās industriālās zonas marķēšana. Līdz šim nav starptautisku standartu sertifikācijai un zināšanas par pieejamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, īpaši izmantojot viedos rīkus, BJR nav vienmērīgi izplatītas. Tāpēc projekta partneru uzdevums ir apkopot savas zināšanas un pastāvošos rīkus, izstrādājot starptautiski atzītu standartu sertifikātam, lai veicinātu industriālo zonas transformāciju viedas un klimatneitrālas ekonomikas virzienā.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest standartu zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu to mērķtiecību uz klimatneitralitāti un plaši ieviestu inovācijas CO2 emisiju samazināšanai rūpnieciskajās zonās.

Projekta aktivitātes:

Vispārējās kopīgās projekta aktivitātes:

 1. darba paka - Risinājumu sagatavošana
  1. Mūsdienīgu tehnoloģiju apkopojuma kopīga izstrāde, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu
  2. Vismodernākā apkopojuma par energoefektivitāti un viedu enerģijas pārvaldību kopīga izstrāde
  3. Vismodernākā apkopojuma kopīga izstrāde, lai vēl vairāk samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas
  4. Vadlīniju izstrāde zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu klimatneitralitāti
  5. Pieejamo enerģijas plānošanas un vizualizācijas rīku analīze un novērtējums
 2. darba paka - Risinājumu pilotēšana un novērtēšana
  1. Starptautisks izmēģinājums, lai pārbaudītu risinājuma uzmetumu 6 rūpniecības zonās
  2. Salīdzinošā pārskatīšana, lai mācītos no izmēģinājuma rezultātiem un noteiktu zaļās industriālās zonas minimālos kritērijus
  3. Zaļo industriālo zonu sertifikācijas vadlīniju pārskatīšana un pabeigšana
  4. 2.4. Industriālajām zonām pieejamo jaunāko tehnoloģiju apkopojuma atjaunināšana
 3. darba paka – zināšanu izplatīšanas risinājumi
  1. Izpratnes veicināšanas un publicitātes kampaņas īstenošana
  2. Informācijas izplatīšana BJR telpiskās un enerģētikas plānošanas aprindās
  3. Projektu rezultātu integrēšana stratēģiju, plānu un politikas virzīšanai
  4. Zaļo industriālo zonu sertifikācijas sistēmu ieviešana

Aktivitātes Zemgales plānošanas reģionā:

 1. Zemgales plānošanas reģiona situācijas ekspertīze, tajā ietverot pētījumu par zaļo industriālo zonu esošo situāciju, atjaunojamo resursu potenciālu un attīstības iespējām. Pētījumā ietverti tiks 2 bloki – esošās industriālās teritorijas saistībā ar izmantojamās enerģijas zaļināšanu un jaunveidojamās teritorijas.
 2. Pētījuma rezultātu integrēšana reģiona un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
 3. Zaļā sertifikāta standartu ietvaros testēšanas pasākumi Kaigu purvā SIA Laflora uzņēmumā kā vēja parka pilotteritorijā Zemgalē.
 4. Publicitātes pasākumi.

Mērķa grupas: 

 • Nozīmīgākā mērķa grupa ir reģionālās publiskās institūcijas un pašvaldības, ņemot vērā to lomu teritorijas attīstības plānošanā un uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā.
 • Uzņēmēji, to atbalsta organizācijas, zaļo industriālo zonu pārstāvji, komunālo pakalpojumu uzņēmēji, t.sk. enerģētikas uzņēmumi.
 • Nacionālā līmeņa atbildīgās institūcijas, ministrijas.  

Projekta rezultāti:

 1. Veikts pētījums par zaļajām industriālajām zonām Zemgales reģionā. 
 2. Uz pētījuma rezultātiem balstīti uzlabojumi Zemgales PR AP2027 un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
 3. Eiropas Zaļā sertifikāta iegūšanas testēšana Zemgales uzņēmēju vidū – SIA Laflora, zaļās enerģijas ražotājs un izmantotājs.
 4. Projekta ziņojuma izstrāde, iekļaujot informāciju par projekta ietekmi.
 5. Iegūtas zināšanas un pieredze par zaļo industriālo zonu attīstības labās prakses piemēriem, kas tiks izplatīti Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām, t.sk. veicot plānošanas reģionu un pašvaldību metodisko vadību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tostarp sniedzot ieteikumus nosacījumiem un rīcībām klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai klimata pārmaiņām reģionos.
 6. Labās prakses piemēru iegūšana no Eiropas valstu partneru reģioniem, izvērtējot iespēju ievērtēt projekta ieguvumus normatīvajos aktos vai politikas plānošanas dokumentos, piemēram, nosakot bezemisiju industriālo zonu plānošanas kritērijus, izstrādājot nacionālo instrumentu zaļo industriālo parku izveidei, kā arī iekļaušanās sadarbības tīkla darbībā.Ilustrētas faktu lapas, kurās aprakstīts katrs DBR risinājums tā konkrētajā vietā saistībā ar mērķtiecīgu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu.

Projekta rezultātu ietekme:

 • Projekta gaitā iegūtos rezultātus uzņēmēji un pašvaldības varēs izmantot, iesniedzot projektus zaļās enerģijas ražošanas un izmantošanas risinājumiem uzņēmējdarbībā, kas sniedz pozitīvu ietekmi vides aizsardzībā un palielina Zemgales un visas Latvijas enerģētisko neatkarību. 
 • Projektā veiktais pētījums uzlabotu 3. un 5.prioritāti reģiona attīstības programmā, kas notiktu, veicot iespējamus grozījumus un papildinājumus šī projekta pētījuma rezultātā.
 • Projekts sniegs pamatojumu un priekšlikumus zaļās enerģijas ražošanas un izmantošanas risinājumiem uzņēmējdarbībā un ar to saistītās sfērās. 
 • Plānota projekta rezultātu iekļaušana attīstības plānošanas dokumentos, kā arī izstrādājot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai, ievērojot nacionālo specifiku un nepieciešamības ilgtspējīgai ražošanai.