Statuss:
Īstenošanā
Innocom logo

Programma: Interreg Europe programma 2021.-2027. gadam

Projekts: Nr. 01C0183 “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” | “Innovating communication targeted to SMEs”

Saīsinātais nosaukums: “InnoCom”

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023.- 28.02.2027.

01.03.2023.-28.02.2026. (ieviešanas fāze); 01.03.2026. – 28.02.2027. (uzraudzības fāze).

Partnerība:

Sviluppumbria, Itālija– Vadošais partneris, https://www.sviluppumbria.it/

Bukarestes-Ilfov Reģionālā attīstības aģentūra, Rumānija, https://www.adrbi.ro/home-page/

Latvijas Universitāte (asociētais partneris), Latvija, https://www.lu.lv/

Ivančna Gorica pašvaldība, Slovēnija

Hauts de France reģionālā padome, Francija, https://www.hautsdefrance.fr/

Kārlovas apgabala padome, Īrija, https://www.carlow.ie/

Zemgales plānošanas reģions, Latvija, https://www.zemgale.lv/lv

Umbrijas regions, Itālija (asociētais partneris), https://www.regione.umbria.it

Projekta mērķi: Uzlabot saziņu starp iestādēm un MVU, ieviešot novatoriskus modeļus, digitālos rīkus un pakalpojumus, samazinot šķēršļus un padarot savstarpējo mijiedarbību mazāk birokrātisku un lietotājam draudzīgāku. Projekta galvenais mērķis ir palielināt MVU konkurētspēju, uzlabojot sešus vietējās attīstības politikas virzienus un stratēģijas, kas attiecas uz MVU atbalstu. Politikas uzlabojumi būs vērsti uz administratīvo šķēršļu novēršanu attiecībā uz piekļuvi informācijai, publiskiem pakalpojumiem un finansēm. InnoCom starpreģionālās mācību vizītes un citi pasākumi strādās pie tā, lai uzlabotu tiesisko regulējumu un politikas instrumentus sešās teritorijās, mazinātu šķēršļus un palielinātu ES un citu finansējuma avotu redzamību un atpazīstamību.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • Reģionālā analīze par publiskās pārvaldes komunikāciju ar MVU katrā no partnervalstīm;
  • Starpreģionu apmaiņa (pieredzes apmaiņas un mācīšanās vienam no otra);
  • Iesaistīto pušu darba grupas;
  • Labās prakses noteikšana un apstiprināšana;
  • MVU aptauja;
  • Salīdzinošā izpēte (Peer reviews) (izpēte partnerreģiona izvēlētā politikas instrumenta/darbības/ rīku, ko izmanto komunikācijā starp iestādēm un MVU);
  • Kopradīšana un dizaina domāšana;
  • Publicitātes pasākumi galveno projekta mērķu grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta kopējais finansējums: 1,511,394.00 eiro (t.sk.ERAF līdzfinansējums: 1,209,115.20 eiro)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 146 237,00 eiro

Programmas finansējuma daļa 80% - 116,989.60 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 20% - 29,247.40 EUR

www.interregeurope.eu/InnoCom

https://twitter.com/InnoComEurope

https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-InnoCom

https://www.linkedin.com/groups/14239337/

www.facebook.com/Zemgale/

 

 

InnoCom projekts tiek īstenots Interreg Europe programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

InnoCom video