Statuss:
Īstenošanā
biowind_logo

Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam

Projekts: Nr. 01C0144 “Uzlabot sabiedrības atbalstu vēja enerģijai ES reģionos, pielietojot uz vidi un sabiedrībā balstītu plānošanu.”

Nr. 01C0144 “Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning”

Saīsinātais nosaukums: “BIOWIND”

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023. – 1.03.2027.

01.03.2023.-01.03.2026. (ieviešanas fāze)

01.03.2026.-01.03.2027. (uzraudzības fāze)

Vadošais partneris: Rietumgrieķijas reģions (EL) https://www.pde.gov.gr/ 

Projekta partneri: 

Projektā piedalās 11 partneri, kuri pārstāv 8 dažādas valstis:

Projekta mērķis: Projekta galvenais mērķis ir stimulēt vēja enerģētikas attīstību Eiropas reģionos. Projekts atbalstīs Eiropas reģionālās iestādes, izmantojot pieredzes apmaiņu, politikas apguvi un labo prakšu piemērus, lai veicinātu vēja enerģētiku, ņemot vērā klimata, bioloģiskas daudzveidības aspektus un sabiedrības viedokli, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību, pārvarētu normatīvos šķēršļus un nodrošinātu sociālo akceptu.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Pilotprojekts ar “UTOPIA” pieeju iekļaujošai vēja enerģētikas plānošanai Grieķijā un Latvijā. Rietumgrieķijas reģions un ZPR ieviesīs pilotprojektu, izmantojot tīmekļa rīku “UTOPIA”. Vietējās kopienas var dalīties savos viedokļos par vēja parku izvietojumu, pievēršot uzmanību bioloģiskās daudzveidības problēmām kā galvenajai pretestībai pret nākotnes vēja enerģijas projektiem. 
 • Kopsavilkuma ziņojums par vides un sociālekonomiskajiem faktoriem vēju enerģijas jomā partneru reģionos;
 • 3 starpreģionu darba grupas 
  • Mēru izstrādāšana, lai veicinātu pilsonisku līdzdalību un iesaistīšanos vēja enerģijas plānošanā. (Īrija)
  • Efektīvas bioloģiskās daudzveidības pārvaldības un aizsardzības sistēmas vēja enerģijas apgabalos. (Latvia)
  • Ilgtspējīgas pieejas vēja turbīnu ekspluatācijas pārtraukšanai. (Beļģija)
 • 2 mācību vizītes: 
  • Kaigu purva vēja parks, Latvijā
  • “Vöyrinkangas” vēja parks Dienvidu Ostrobotnijā, Somijā 
 • 5 kopīgi tematiskie pētījumi:
  • Kopīgs pētījums par vides un sociālekonomiskajiem faktoriem, kas palielina sabiedrības pretestību vēja enerģijas projektiem.
  • Partneru teritoriālo atjaunojamo enerģijas avotu un vēja attīstības politiku salīdzinošā analīze.
  • Pieredzes apmaiņa par sociālās akceptēšanas uzlabošanu vēja enerģijas jomā, kas saskaņota ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzības prasībām.
  • Teritoriālo iestāžu vadības spēju un vajadzību kartēšana efektīvas vēja enerģijas politikas īstenošanai.
  • Kopējs partnerības reģionu vēja enerģijas kopienu potenciāla novērtējums kā iespēja paaugstināt sabiedrisko atbalstu.
 • 6 reģionālās iesaistīto pušu darba grupas
 • 9 reģionālās informācijas dienas un 1 ES mēroga politikas apguves pasākums

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • 9 uzlaboti politikas instrumenti, kas sniegs ieguvumu pārvaldes iestādēm un ieinteresētajām pusēm.
 • Palielināta 176 valsts pārvaldes iestāžu spēja efektīvi īstenot videi drošas un sociāli iekļaujošas vēja enerģijas politikas.
 • Vairāk nekā 30 miljonu finansējums būs pieejams turpmākiem tematiskiem projektiem par vēja zonu demarkāciju, enerģētikas kooperatīviem, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un kopienas atbalsta struktūrām.
 • Paaugstināta apzinātība un vienošanās veidošana starp pilsoniskās sabiedrības grupām, vides aģentūrām, publiskajām pārvaldēm un vēja enerģijas ieinteresētajām personām BIOWIND teritorijās.

Projekta kopējais finansējums: 1,978,184 EUR (t.sk. 1,570,535.20 ERAF finansējums EUR) 

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 192,448.00 EUR

Programmas finansējuma daļa 80% - 153,958.40 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 20% - 38,489.60 EUR

 

https://www.interregeurope.eu/biowind

www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

biowind_poster