Iepirkumu nolikumi

Tirgus izpēte par papildinātās realitātes risinājumu projektā LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģionam

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika” sagatavošana lietošanai (adaptācijai) un ieviešana sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās Latvijā un Lietuvā

Projekta “Baltu ceļš” maršruta brošūras un kartes iespieddarbi

Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Zemgales plānošanas reģionam pēc atsevišķiem pasūtījumiem

Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde

Projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” / “Balts' Road” videoklipa izveide, ieskaitot filmēšanu, video montāžu, apskaņošanu un video grafikas izstrādi.

Fotogrāfiju iegāde projekta LLI-187 “Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” vajadzībām.

„Integrējošas nometnes organizēšana”

  • LĪGUMS (ievietošanas datums: 31.07.2018.)

Pētījuma “Zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojoši tūrisma resursi Zemgalē jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izveidei" izstrāde

“Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā”

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģionam

Degvielas iegāde Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

Zemgales plānošanas reģiona 16 pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018.-2025.gadam izstrāde

Labās prakses piemēru apkopošana zaļajos publiskajos iepirkumos projektā “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei (GPP4Growth)”

Zemgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un personām ar invaliditāti Zemgales reģionā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”

 
 
Powered by Phoca Download