Lai tuvākā nākotnē palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantojumu, ZPR Attīstības padomes sēdē apstiprināts projektā “INTENSSS-PA” izstrādātais plāns par atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīvām transportā Zemgales reģionā.

Līdz 2025. gadam reģionā paredzēts sasniegt ambiciozu mērķi - samazināt fosilā kurināmā izmantošanu, un no kopējās transporta sektorā patērētās enerģijas atjaunojamo resursu daļu palielināt līdz 12%. Lai arī šis rādītājs šobrīd sasniedz vien 0,75%, plānā analizētas metodes, kā turpmāko septiņu gadu laikā panākt vēlamās pārmaiņas, stiprinot enerģētisko neatkarību, reģiona ilgtspējību un vides piesārņošanas mazināšanu.

Lai plānu izstrādātu detalizētāku un atbilstošāku sabiedrības vajadzībām un interesēm, ZPR projekta “INTENSSS-PA” ieviešanas laikā rīkoja dažādas reģionālās dzīves laboratorijas jeb domnīcas ar iesaistīto pušu ekspertiem, tostarp divas no tām - citos valsts reģionos - Liepājā un Valmierā. Šajās sanāksmēs izdevies rast kopsaucējus ieinteresēto pušu ambīcijām, kas atspoguļojas arī sagatavotajā redzējumā par integrētu ekoloģiskā transporta attīstību reģionā.

Stratēģija izvirzītā mērķa sasniegšanai iedalīta trīs galvenajos virzienos - atjaunojamās enerģijas ražošana (biodegviela vai elektroenerģija), “zaļo” transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana, kā arī informēšanas un izpratnes paaugstināšanas pasākumi.

Salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem, Zemgalē jau šobrīd ir labi attīstīta biogāzes ražošana, un plāns paredz saražotā produkta attīrīšanu līdz biometānam, ko varētu izmantot sabiedriskajos un pašvaldību transportlīdzekļos. Tāpat aizvadītajos gados vērojams decentralizētas elektroenerģijas ražošanas pieaugums ar saules paneļiem, kas palielina kopējo saražoto elektroenerģijas daudzumu, attiecīgi radot resursus, ko izmantot elektromobiļu uzlādei.

“Zaļā transporta” izmantošanu sekmēt paredzēts, reģionālā un valstiskā līmenī attīstot elektromobīļiem piemēroto infrastruktūru, jo tieši šis alternatīvā transporta veids privātam lietojumam ekspertu skatījumā būs viens no dominējošajiem nākamajās desmitgadēs. Ar elektrību darbināmas automašīnas kļūst aizvien pieejamākas un cenas starpībai ir tendence sarukt. Tāpat ietekmi radīs arī izmaiņas degvielas tirgū, transportlīdzekļiem izmantojot benzīnu un dīzeļdegvielu ar 7-10% bioloģisko degvielu piejaukumu.

Savukārt sabiedrības informēšanas jomā paredzēts iesaistīt vietējos zinātniekus, kas sadarbībā ar ZPR un pašvaldību iestādēm varētu informēt par jaunākajām aktualitātēm un attīstības tendencēm.

Jāatzīmē, ka pāreja uz ekoloģiskāku transportu ir komplekss risinājums ar daudz iesaistītajām pusēm, taču apkopotie dati un apzinātās iespējas liecina, ka izvirzītie mērķi ir reāli sasniedzami pārskatāmā nākotnē - līdz 2025. gadam.

Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025. gadam izstrādātā “zaļā” transporta sadaļa “Atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zemgales reģionā” īstenota projektā “Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana” (INTENSSS-PA). Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienības HORIZON2020 programma, un tā kopējais budžets ir 1 707 925 EUR, savukārt ZPR budžets ir 70 606,25 EUR.