Projekta “Atver sirdi Zemgalē” (un arī pārējo reģionālo deinstitucionalizācijas projektu) ietvaros ģimenes, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību, var saņemt projekta apmaksātus pakalpojumus. Šos divus atbalsta pakalpojumus – sociālās aprūpes pakalpojumu un pakalpojumu “Atelpas brīdis” - no projekta līdzekļiem apmaksā ikvienam bērnam, kam ir izsniegts minētais atzinums. Šis atbalsts ir pieejams arī tiem bērniem, kas nekā citādi nav iesaistījušies projektā un, kam nav projekta ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums.

 

Pēc 2021. gada datiem sešās Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās kopā dzīvo 366 bērni ar VDEĀK noteiktu īpašās kopšanas nepieciešamību dēļ smagiem funkcionāliem traucējumiem. Sociālās aprūpes pakalpojuma iespējas projekta ietvaros līdz šim ir izmantojuši 152 bērni, “Atelpas brīža” - 36 bērni.

 

16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos 313 (tie ir noteikumi, kas nosaka kādu tieši atbalstu projekta ietvaros ģimenēm var sniegt un apmaksāt no Eiropas piešķirtā finansējuma) ir veikta virkne izmaiņu, kas būtiski palielina ģimenēm pieejamo atbalstu. Tālāk lasiet detalizētāk par katru no pakalpojumiem.

 

Kādus atbalsta pakalpojumus ikviens bērns ar noteiktu īpašo kopšanu var saņemt?

 

1. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

 

Ja bērnam ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) ir iespējams saņemt projekta apmaksātu sociālās aprūpes pakalpojumu:

 

  • bērnam līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – līdz 200 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru; tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) – līdz 40 stundām kalendāra mēnesī – saturīgai brīvā laika pavadīšanai;
  • bērnam no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot)  – līdz 80 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru;  tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) –  līdz 40 stundām kalendāra mēnesī – saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

 

Aprūpes pakalpojumu var sniegt juridiska vai fiziska persona, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Rakstot iesniegumu ļoti vēlams izvēlēties un minēt konkrētu pakalpojuma sniedzēju. Izvēli var izdarīt starp zināmiem pakalpojuma sniedzējiem, vai vecāki var uzrunāt kādu no tuvinieku vai paziņu vidus, kas uzņemtos sniegt apmaksātu pakalpojumu. Aprūpes pakalpojuma sniedzējs nevar būt bērna 1. pakāpes radinieks un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona (mamma un tētis), bet var būt, piemēram, krustmāte, vecvecāki, kuri dzīvo citā adresē. Pašvaldība šajā gadījumā noslēgs pakalpojuma līgumu ar izvēlēto personu un ģimene varēs saņemt projekta apmaksātu pakalpojumu.

 

Aprūpes pakalpojums nodrošina aprūpi un uzraudzību bērna dzīves vietā; attīsta viņa pašaprūpes spējas un piedāvā bērnam saturīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Vēcākiem pakalpojums sniedz iespēju iesaistīties darba tirgū vai izglītībā, īstenot savas intereses, vajadzības un privāto dzīvi.

 

2. PAKALPOJUMS “ATELPAS BRĪDIS” bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

 

Bērni ar VDEĀK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) var izmantot atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā.

 

Atelpas brīža pakalpojums piedāvā: pieskatīt un aprūpēt bērnu pakalpojuma sniegšanas vietā, ēdināšanu 4 x dienā, pastaigas svaigā gaisā, mācīt pašaprūpi, saturīgi pavadīt brīvo laiku, speciālistu konsultācijas.

 

Vecākiem pakalpojums piedāvā atpūtu, iespēju nelielai ģimenes un personīgo vajadzību un interešu realizēšanai.

 

Pakalpojumu var sniegt Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti Atelpas brīža pakalpojuma sniedzēji.

 

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumus?

 

Ģimenēm, kas vēl nav sākušas pakalpojumu saņemšanu, bērna vecākam, audžuvecākam vai likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas deklarētās dzīvesvietas Sociālajā dienestā ar iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam ieteicams pievienot invaliditāti un īpašās kopšanas nepieciešamību apliecinošo dokumentu kopijas.  Tās ģimenes, kas jau saņēmušas vai pašlaik saņem pakalpojumus, var pārskatīt iespējamo atbalstu un, ja nepieciešams, iesniegumā lūgt veikt izmaiņas piešķirto reižu skaitam vai pievienot nepieciešamo pakalpojumu.

 

Projekta mājaslapā ir pieejami iesniegumu paraugi:  https://atversirdi.lv/noderigi/, bet iesniegumu variet rakstīt arī paša izvēlētā formā. Vēršam uzmanību, ka projektā apmaksātus pakalpojumus varēs saņemt līdz 31.08.2023., tāpēc lūgums neatlikt pakalpojumu saņemšanu uz vēlāku laiku. Tiešām, aicinām ģimenes izmantot šo Eiropas Savienības atvēlēto finansējumu!

 

Ja jums ir neskaidri jautājumi vai rodas grūtības ar pakalpojumu saņemšanu, aicinām sazināties ar projekta pārstāvēm:

 

Daci Strautkalni, projekta ” Atver sirdi Zemgalē” vadītāju tālr. +371 28807929, e-pasts dace.strautkalne@zpr.gov.lv vai

 

Natāliju Gerasimovu, projekta “Atver sirdi Zemgalē” koordinatori, tālr: +371 65207419, e-pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv