Projekta atver sirdi Zemgalē attēls rakstam - meitene ar invaliditāti un seniori

Bilde

Kāda ir sociālo pakalpojumu pieejamība Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās, deinstitucionalizācaijas projekta noslēgumā?

2015. gada 1. jūlijā, kad Zemgales plānošanas reģions parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pārklājums reģionā bija nepietiekams. Darbojās divi grupu dzīvokļi un septiņi dienas aprūpes / dienas centri.

Sākot projekta īstenošanu, pirmais darbs bija projekta mērķagupu klientu apzināšana un viņu individuālo vajadzību novērtējums. Kopā projekta ietvaros tika izvērtētas 545 pieaugušo ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, kuri atradās Valsts sociālās aprūpes centros vai kuri dzīvoja savā pašvaldībā un viņiem pastāvēja risks nonākt institūcijā, vajadzības, kā arī 630 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, kas auga ģimenē un 239 bērnu, kuri atradās un auga bērnunamos, vajadzības.

Tālāk sekoja Deinstitucionalizācijas plāna sagatavošana. Balstoties uz individuālo vajadzību novērtējumiem, tika saplānots, kādi sociālie pakalpojumi un kurās pašvaldībās būtu veidojami cilvēkiem ar invaliditāti, lai dotu institūcijās dzīvojošajiem iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un pašvaldībās dzīvojošajiem (bērniem un pieaugušajiem) mazinātu risku nonākt institūcijās. Lai bērni, kas atrodas bērnunamos, varētu augt nelielos ģimeniskai videi pietuvinātos ārpusģimenes aprūpes pakalpojumos vai audžuģimenēs.

Paralēli infrastruktūras projektu rakstīšanai un īstenošanai, pašvaldībās uzsākās arī sabiedrībā balstītu sociālo un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Projekta ieviešanas laikā liela daļa pašvaldību piešķirto sociālo pakalpojumu tika apmaksāti no Eiropas sociālā fonda finansētā projekta “Atver sirdi Zemgalē” līdzekļiem.

Kopumā projekta apmaksātus dažādus sociālos un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmuši 316 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem un 58 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņēmuši projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus pakalpojumus

Pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņēmuši projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus pakalpojumus, 2016.-2023. g.

Projekta apmaksātus sociālos un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 526 bērni ar invaliditāti funkcionālo traucējumu dēļ un 344 šo bērnu likumiskie pārstāvji.

Bērnu ar invaliditāti un to likumisko pārstāvju skaits, kas saņēmuši projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus pakalpojumus

Bērnu ar invaliditāti un to likumisko pārstāvju skaits, kas saņēmuši projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus pakalpojumus, 2016.-2023.g.

Projekta noslēguma posmā organizētajā diskusijā Zemgales reģiona sociālo pakalpojumu sniedzējiem – “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšana”, kas notika 2023. gada 14. septembrī Jēkabpilī, katra no Zemgales pašvaldībām dalījās ar projekta laikā paveikto. Visas pašvaldības, īstenojot Deinstitucionalizācijas plānu, ir izveidojušas sabiedrībā balstītu sociālo pakapojumu infrastruktūru gan izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētos ERAF līdzekļus, gan papildus piesaistot finansējumu no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un citiem finanšu avotiem.

Apskatīsim, kādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldības ir izveidojušas un cik jaunas vietas projekta mērķagrupu klientiem (pieaugušajiem ar invaliditāti garīga rakstura traucējumu dēļ; bērniem ar invaliditāti dažādu funkcionālu traucējumu dēļ un bērniem ārpusģimenes aprūpē) šajos sociālajos pakalpojumos nu ir pieejamas.

Aizkraukles novads

Tapuši jauni pakalpojumi:

 • Pļaviņu dienas aprūpes centrs ar vietām 10 bērniem un 10 pieaugušajiem;
 • Skrīveru dienas aprūpes centrs (dažādām mērķa grupām, sākot no jauniešiem līdz senioriem), kopā ar 59 vietām;
 • Sproģu grupu dzīvoklis ar 9 vietām pieaugušajiem;
 • Sproģu dienas aprūpes centrs ar vietām 3 bērniem un 10 pieaugušajiem;
 • Grupu māja/dzīvokļi “Vīgante” ar vietām 13 pieaugušajiem;
 • Vietalvas grupu dzīvoklis ar 4 vietām pieaugušajiem.
Izveidotie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi Aizkraukles novadā.

Izveidotie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi Aizkraukles novadā.

No Aizkraukles novada projektā iesaistīto mērķgupu klientu pakalpojumu apmaksai no projekta līdzekļiem kopā izmantoti 780 327,10 EUR, no kuriem:

 • 371 143,10 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmušas 46 personas;
 • 408 088,70 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to likumiskajiem pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmuši 93 bērni  un 50 viņu likumiskie pārstāvji.

Aizkraukles novada tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Aizkraukles novada pašvaldība turpinās pakalpojumu sniegšanu dienas aprūpes centros un grupas dzīvokļos, kā arī sniegs aprūpi mājās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Bērni ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes turpinās saņemt aprūpes pakalpojumu, psihologa pakalpojumu, atbalsta grupu/nometnes pakalpojumu bērniem un likumiskajiem pārstāvjiem, dienas aprūpes centra un speciālistu pakalpojumus.

Bauskas novads

Tapuši jauni pakalpojumi:

 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Bauskā ar dienas aprūpes centru ar 26 vietām pieaugušajiem un 12 vietām bērniem, ar specializētajām darbnīcām ar 10 vietām pieaugušajiem, kā arī ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un atelpas brīža pakalpojumu ar 4 vietām bērniem;
 • Grupu dzīvokļi ar 16 vietām un atelpas brīža pakalpojums pieaugušajiem ar 4 vietām Bauskā;
 • Dienas aprūpes centrs Rundālē ar 7 vietām pieaugušajiem un 3 vietām bērniem;
 • Dienas aprūpes centrs “Sarkanā skola” Vecumniekos ar 11 vietām pieaugušajiem un 21 vietu bērniem;
 • Dienas aprūpes centrs Iecavā ar vietām 25 pieaugušajiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
 • Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē ar 8 vietām Bauskā.
Daži no izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā.

Daži no izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā.

No Bauskas novada projektā iesaistīto mērķgupu klientu pakalpojumu apmaksai no projekta līdzekļiem kopā izmantoti 724 447,72 EUR, no kuriem:

 • 358 934,99 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmušas 62 personas;
 • 365 540,73 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmuši 115 bērni un 90 viņu likumiskie pārstāvji.

Bauskas novada pašvaldības tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Bauskas novada pašvaldība attiecīgi turpinās dienas aprūpes centru bērniem un pieaugušajiem, grupu dzīvokļu pieaugušajiem, ģimeniskai videi pietuvināta ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma un izveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu visos izveidotajos pakalpojumos, kā arī tiks turpināta aprūpes pakalpojuma sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Dobeles novads

Ir tapuši jauni pakalpojumi un uzlaboti esošie:

 • Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem «Solis» ar 15 uzlabotām/labiekārtotām un 20 izveidotām jaunām vietām pieaugušajiem;
 • Grupu dzīvokļu pakalpojums ar 10 vietām pieaugušajiem;
 • Specializētās darbnīcas ar 16 vietām pieaugušajiem;
 • Atelpas brīža pakalpojums ar 8 vietām bērniem un pieaugušajiem;
 • Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Bēnē ar 7 vietām bērniem;
 • Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē ar 16 vietām bērniem.

 

Izveidotais Atelpas brīža pakalpojums Dobeles novadā.

Izveidotais Atelpas brīža pakalpojums Dobeles novadā.

No Dobeles novada iesaistīto projekta mērķagrupu klientu pakalpojumu apmaksai izlietoti 837 176,89 EUR, no kuriem:

 • 483 099,57 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus saņēmušas 43 personas;
 • 370 208,85 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to likumiskajiem pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus saņēmuši 56 bērni un 45 likumiskie pārstāvji,

tai skaitā, no projekta apmaksātais finansējums un saņēmēju skaits konkrētos Dobeles novada pakalpojumos:

 • par Dienas aprūpes centra “Solis” sniegto pakalpojumu 8 klientiem no 2020. gada augusta kopā apmaksāts 57 586,84 EUR apmērā;
 • par Grupu dzīvokļa pakalpojumu 4 personām no 2018. gada augusta apmaksāts 46 373,71 EUR apmērā;
 • par Atelpas brīža pakalpojumu 14 personām no 2020. gada aprīļa apmaksāts 48 128,76 EUR apmērā;
 • par Dobeles novada sociālā dienesta nodrošinātajām Grupu nodarbībām 12 prsonām 2020. gada augustā – oktobrī apmaksāts 1944,75 EUR apmērā;
 • par Aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 28 personām no 2016. gada augusta apmaksāts 258 767,35 EUR apmērā;
 • par SIA “Dare Audeamus” sniegto Specializēto darbnīcu pakalpojumu 20 personām no 2021. gada jūnija apmaksāts 107 262,21 EUR apmērā;
 • par SIA “Dare Audeamus” sniegtajām Grupu nodarbībām 20 personām no 2022. gada jūlija apmaksāts 181 829,06 EUR apmērā;
 • par Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem un pieaugušajiem, kopā 20 personām no 2017. gada novembra apmaksāts 269 522,89 EUR apmērā.

Dobeles novada pašavldības tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Dobeles novada pašvaldība turpinās pakalpojumu sniegšanu klientiem dienas aprūpes centrā “Solis”, grupu dzīvokļos (Uzvaras ielā 50, Dobele), Grupu dzīvokļos (Ādama ielā 2, Dobele); specializētajās darbnīcās (Ādama ielā 2, Dobele), atelpas brīža pakalpojumā, dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem «Bēne».

Tā kā projektam noslēdzoties, Dobeles pašvaldībai vairs nebūs papildus pieejams projekta finansējums pakalpojumu apmaksai, bet budžetā šādu līdzekļu nav, pašvaldība pārtrauc pirkt un apmaksāt SIA “Dare Audeamus” specializēto darbnīcu un grupu nodarbību pakalpojumus. Šos pakalpojumus klientiem turpmāk būs iespēja saņemt pašvaldības veidotajās specializētās darbnīcas (Ādama ielā 2, Dobele), bet līdz brīdim, kad tās uzsāks savu darbību – dienas aprūpes centrā “Solis”.

Vēl Dobeles novada pašvaldība turpinās sniegt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt, cilvēkiem ar invaliditāti gan bērniem, gan pieaugušajiem, kam nepieciešama sociālā rehabilitācija un ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, pašvaldība var piešķirt pabalstu 300 EUR apmērā, sociālā rehabilitācijas plānā noteikto pasākumu īstenošanai saskaņā ar 2021. gada 29. decembra Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”.

Jēkabpils novads

Ir tapuši jauni pakalpojumi:

 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Rosme” (Jēkabpils pilsētā), kurā ir dienas aprūpes centrs ar 30 vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs ar 25 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, specializētās darbnīcas ar 15 vietām pieaugušajiem, kā arī, izveidota sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un tiek sniegti: Ārstnieciskās pedagoģijas (Montesori) pakalpojums, Silto smilšu nodarbības, Multisensorās istabas pakalpojums, Mūzikas terapijas pakalpojums, Ergoterapijas pakalpojums, Fizioterapijas pakalpojums;
 • Grupu māja “Saka” (Jēkabpilī) ar 16 vietām pieaugušajiem;
 • Grupu māja “Aknīste” (Aknīstes pilsētā) ar 5 vietām pieaugušajiem;
 • Dienas aprūpes centrs “Birži” (Salas pagastā) 20 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Sociālās aprūpes centrs “Atelpa” (Sēlpils pagastā) ar 12 vietām bērniem un pieaugušajiem.
Daži no Jēkabpils novada pašvaldības izveidotiem sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem.

Daži no Jēkabpils novada pašvaldības izveidotiem sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem.

No Jēkabpils novada iesaistīto projekta mērķagrupu klientu pakalpojumu apmaksai izlietoti kopā pakalpojumu apmaksai piesaistīti 916 819,07 EUR, no kuriem:

 • 483 620,89 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmušas 46 personas;
 • 408 656,47 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to likumiskajiem pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmuši 93 bērni un 56 viņu likumiskie pārstāvji.

Jēkabpils novada pašaldības tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Jēkabpils novada pašvaldība turpinās pakalpojumu sniegšana grupu mājā “Aknīste”, grupu mājā “Saka”, sociālās aprūpes centrā “Atelpa”, dienas aprūpes centrā “Birži”, daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Rosme”. Tiks turpināta aprūpes pakalpojuma sniegšana bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, saskaņā ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” un atbilstoši Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Saistošie noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”.

Jelgavas novads

Ir tapuši jauni pakalpojumi:

 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa” ar grupu dzīvokļiem ar 16 vietām, dienas aprūpes centru ar 12 vietām un specializētajām darbnīcām ar 6 vietām pieaugušajiem;
 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Zīle” ar dienas aprūpes centru ar 5 vietām pieaugušajiem garīga rakstura traucējumiem un silto smilšu nodarbību kabinetu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja” ir izveidota bērnu māja ar 8 vietām un Kalnciema dzīvoklis ar 4 vietām, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem ārpusģimenes aprūpē;
 • Dienas aprūpes centrs “Upe” pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ar 12 vietām.
Silto smilšu nodarbību kabinets Jelgavas novada pašvaldības izveidotajā DSPC “Zīle”.

Silto smilšu nodarbību kabinets Jelgavas novada pašvaldības izveidotajā DSPC “Zīle”.

No Jelgavas novada projektā iesaistīto mērķagrupu klientu pakalpojumu apmaksai izlietoti 932 078,95 EUR, no kuriem:

 • 428 521,67 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus saņēmušas 42 personas;
 • 462 417,61 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to likumiskajiem pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus saņēmuši 53 bērni un 40 viņu likumiskie pārstāvji.

Jelgavas novada pašvaldības tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Jelgavas novads turpinās pakalpojumu sniegšanu daudzfunkcionālajos sociālo pakalpojumu centros “Laipa” un “Zīle”, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja” un dienas aprūpes centrā “Upe”.

Sākot ar 2023. gada 1. novembri par pašvaldības līdzekļiem tiks sniegts aprūpes pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums, Jelgavas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Jelgavas valstspilsēta

Ir tapuši jauni un pilnveidoti esošie pakalpojumi:

 • Dienas aprūpes centrs “Atbalsts” ar 30 labiekārtotām un 5 jaunām vietām pieaugušajiem;
 • Specializētās darbnīcas ar 15 vietām pieaugušajiem;
 • Grupu dzīvokļi ar 16 vietām pieaugušajiem;
 • Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 vietām bērniem ārpusģimenes aprūpē;
 • Dienas aprūpes centrs “Harmonija” ar 10 labiekārtotām un 5 jaunām vietām pieaugušajiem;
 • Dienas aprūpes centrs “Integra” ar 16 labiekārtotām un 9 jaunām vietām pieaugušajiem;
 • Atelpas brīdis ar 10 vietām bērniem funkcionāliem traucējumiem;
 • Labiekārtota telpa Montesori nodarbību pakalpojumam.
Daži no Jelgavas valstspilsētas izveidotiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.

Daži no Jelgavas valstspilsētas izveidotiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.

No Jelgavas valstspilsētas projektā iesaistīto mērķagrupu klientu pakalpojumu apmaksai kopā izlietoti 1 507 429,80 EUR, no tiem:

 • 693 690,10 EUR pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu apmaksai. Pakalpojumus saņēmušas 77 personas.
 • 262 948,33 EUR pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu pārstāvjiem apmaksai. Pakalpojumus ir saņēmuši 116 bērni un 64 likumiskie pārstāvji.

tai skaitā, saņemto dažādo pakalpojumu uzskaitījums un to saņēmēju skaits Jelgavas valstspilsētā:

Aprūpes pakalpojumu saņēmuši 109 bērni; Atelpas brīža pakalpojumu saņēmuši 32 bērni; Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 116 bērni ar funkcionāliem traucējumiem; Grupu dzīvokļa pakalpojumu saņēmuši 13 pieaugušie; Atelpas brīža pakalpojumu saņēmuši 5 pieaugušie; Aprūpes mājās pakalpojumu 4 pieaugušie; Atbalsta grupu pakalpojumu 54 pieaugušie; Dienas aprūpes centra pakalpojumu 33 pieaugušie; Sociālā darbinieka konsultācijas 16 pieaugušie; Specializēto darbnīcu pakalpojumu saņēmuši 11 pieaugušie; savukārt, Speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu 76 pieaugušie.

Jelgavas valstspilsētas tālākā darbība pakalpojumu nodrošināšanā:

Noslēdzoties projekta īstenošanai, Jelgavas valstpilsēta turpinās pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldības finansējumu/ līdzfinansējumu.

Pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem turpinās sniegt: Dienas aprūpes centra pakalpojumu; Specializēto darbnīcu pakalpojumu; Grupu dzīvokļa pakalpojumu; Atelpas brīža pakalpojumu; Aprūpes mājās + Drošības pogas pakalpojumu; Sociālā darba pakalpojumu; Psihologa pakalpojumu; Reitterapijas pakalpojumu; Specializētā autotransporta pakalpojumu; Higiēnas centra pakalpojumu; Tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā; Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu institūcijā  (krīzes situācijā); Rehabilitācijas pakalpojumu; Rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (RC “Tērvete”);

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem turpinās sniegt: Aprūpes pakalpojumu nepilngadīgai personai; Atelpas brīža pakalpojumu; Montesori nodarbību pakalpojumu; Reitterapijas pakalpojumu; Kanisterapijas pakalpojumu; Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojumu; Dienas aprūpes centra pakalpojumu; Ģimenes asistenta pakalpojumu; Pakalpojumu bērna aprūpei pēc vecāku lūguma; Asistenta pavadoņa pakalpojumu; Sociālā darba pakalpojumu; Tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā; Specializētā autotransporta pakalpojumu; Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu; Mūzikas terapijas pakalpojumu; Silto smilšu nodarbību pakalpojumu; Hidroterapijas pakalpojumu; Higiēnas centra pakalpojumu; Psihologa pakalpojumu; Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu; Krīzes centra pakalpojumu.

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv

Vairāk par jaunizveidotajiem pakalpojumiem sagatavotajos VIDEOSTĀSTOSVideostāstos iepazīstinām ar jaunajiem atbalsta pakalpojumiem Zemgales pašvaldībās