Šovasar Zemgales Plānošanas reģiona un Linčepingas pašvaldības Pētījumu un Attīstības centra uzsāktajā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” izstrādāts pētījums “Esošās situācijas izpēte un atbalsta sistēmas trūkumu identificēšana jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem integrācijai darba tirgū/sabiedrībā”.

Projekta “Pārdomāt” mērķis ir izstrādāt un izmēģināt novatorisku un pielietojamu apmācību / atbalsta programmu, kas palīdzētu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām, kas nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā, piekļūt atbalsta pakalpojumiem, nodarbinātības, personības un prasmju attīstības iespējām, lai risinātu viņu sociālo un ekonomisko atstumtību.

Pētījumā noskaidroti iespējamie iemesli un aspekti, kas ietekmē mērķa grupas situāciju un ierobežo jauniešu ar garīgās veselības problēmām iesaisti izglītībā un nodarbinātībā. Apkopoti pieejamie atbalsta pasākumi, koncentrējoties uz tiem, kuri personām ar garīgās veselības problēmām piedāvā atbalstu izglītības, prasmju pilnveides vai nodarbinātības jomā, norādot, vai konkrētais pasākums ir piemērots tieši šī projekta mērķa grupai – jauniešiem 18-30 gadu vecumā ar garīgās veselības problēmām, kā arī noskaidroti būtiskākie trūkumi, izvērtējot atbalsta pasākumu piemērotību mērķa grupai. Tāpat veikta pieejamo atbalsta pasākumu un mērķa grupas vajadzību analīze, kā arī izstrādātas rekomendācijas trūkumu mazināšanai un jaunu pieeju īstenošanai projekta ietvaros.

Pētījumu, tā kopsavilkumu un Zemgales reģiona esošās situācijas salīdzinājumu ar Zviedrijas Linčepingas pašvaldību iespējams lejuplādēt Zemgales Plānošanas reģiona mājaslapā: https://www.zemgale.lv/informativie-materiali/category/21-petijumi.

Lai izvērtētu šajā pētījumā iekļauto analīzi, secinājumus un priekšlikumus, ceturtdien, 28. novembrī, notiks iesaistīto pušu forums Jelgavā, kur aicināti piedalīties sociālo dienestu speciālisti, NVA speciālisti, nevalstiskās organizācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums: 197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85 EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īstenos no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

www.centralbaltic.euwww.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.