Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vīrusa Covid-19 pandēmija un ar to saistītie mobilitātes ierobežojumi radījuši korekcijas arī Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”(SMEPRO) ieviešanā.

 Valstīs ieviesto epidemioloģisko pasākumu dēļ kā pērn, tā šogad projekta partneriem un projekta ieviešanā iesaistītajiem uzņēmējiem bija jāatsakās no tādām aktivitātēm, kā klātienes piedalīšanās reģionālās izstādēs, forumos un gadatirgos, arī pieredzes apmaiņas braucienos ar mērķi iepazīt uzņēmējdarbības vidi kaimiņzemēs. Tāpēc projekta vadošais partneris – Zemgales Plānošanas reģions, partneris – Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonds, asociētais partneris – Vidzemes Plānošanas reģions sadarbībā ar vairākām citām vidējā un mazā biznesa atbalsta institūcijām gandrīz pusgadu strādāja pie priekšlikumiem alternatīvām aktivitātēm, kas, nepalielinot jau esošo finansējumu, spēj nodrošināt projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Pēc pamatīgas diskusijas un ieinteresēto pušu saskaņojuma saņemšanas, nolemts projekta ieviešanas laiku pagarināt līdz 2022.gada 30.jūnijam.

No iepriekšējo aktivitāšu klāsta izslēdzot dalību biznesa nacionālajās un reģionālajās izstādēs, gadatirgos un forumos, kā arī virkni pieredzes apmaiņas braucienu, jaunajās aktivitātēs pausta apņemšanās, piemēram, uzlabot Zemgales Uzņēmējdarbības centra un Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonda interneta vietni, īpašu platformu atvēlot savām un projekta partneru, kā arī vietējo uzņēmēju biznesa aktivitātēm. Tās galvenokārt būs saistītas ar uzņēmējdarbības vides popularizēšanu kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā, akcentējot sadarbību, tostarp eksportspējas palielināšanu četrās nozarēs – lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē, kokapstrādē un tūrismā. Minēto nozaru popularizēšanai kalpos arī divi jauni informatīva rakstura videoklipi, kuru izveidē piedalīsies arī projektā iesaistītie tā dēvētie pilot uzņēmumi no abām kaimiņzemēm. Bez tam minētajās četrās nozarēs ar projekta atbalstu plānots izstrādāt vispārīga rakstura Eksportspējas stratēģiju, ietverot praktiskus ieteikumus ražošanas kvotu, muitas, nodokļu un citu prasību ievērošanā. Tāpat Pleskavas, Zemgales un Vidzemes uzņēmējdarbības speciālistiem plānots noorganizēt interaktīvu spēli, kas veicina ikdienas darbā nepieciešamo prasmju pilnveidošanu.

          Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums ir 249 996,04 EUR.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90% t.i. 224 996,44 EUR. Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ir 149 943,55 EUR (t.sk. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums  134 949,20 EUR)