Kā veiksmīgi īstenot senioru iekļaušanas pasākumus, ieplānojot viņiem saistošas aktivitātes un socializēšanās iespējas, un kā izmantot digitālos rīkus, apskatīts pārrobežu sociālās iekļaušanas pasākumā senioriem, kas 26. novembrī norisinājies projektā LLI - 425 OCTOPUS.

Pasākumā piedalījās 77 dalībnieki no 15 pieslēgšanās vietām -  65 seniori, četri sociālie darbinieki, viens mentors un septiņi projekta partneri no Latvijas pašvaldībām – Jelgavas, Auces un Vecumniekiem, kā arī Lietuvas pašvaldībām – Rokišķiem, Pluņges un Biržiem. Lietojot vairākus komunikācijas rīkus kā, piemēram, iespēju sarunāties tiešsaistes platformā Zoom un skatīties video vietnē youtube.com, kā arī diskutējot klātienē grupās moderatora vadībā un ar tehnisko atbalstu katrā pulcēšanās vietā senioriem tika sniegta iespēja praktiski piedzīvot komunikācijas priekšrocības un trūkumus digitālajā vidē. Tāpat seniori varēja diskutēt par tām, definēt kopīgo un atšķirīgo pieeju vecāka gada gājuma cilvēku iekļaujošajām aktivitātēm abās valstīs reģionos, kā arī definēt savas vajadzības, vēlmes un idejas nākotnē attīstot senioru atbalstu.

Iegūtā atgriezeniskā saite no senioriem ļaus sociālo projektu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem labāk izprast senioru vēlmes un vajadzības, ko iekļaut to labsajūtas pilnveidošanas programmās. Tāpat būtiski sniegt iespējas darboties digitālajā vidē, jo šī pārrobežu sanāksme bija kā vēl viens pierādījums senioru interesei par tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām.

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu