Īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītu projektu Nr. LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS),  Jelgavā, Aucē, Biržos un Rokišķos norisinājušies senioru iekļaušanas pasākumi.

Pasākumu mērķis bija veicināt socializēšanos, izmantojot pasākumus, kas norisinās atbilstoši mērķa grupas vecumam un interesēm, piedāvājot iepazīt kultūras, sporta, izglītojošas un izzinošas aktivitātes. Izstrādājot projektu, sākotnēji tie plānoti kā pārrobežu pasākumi, kur klātienē piedalītos seniori gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Izvērtējot Covid 19 riskus, izlemts aktivitāti īstenot abās valstīs atsevišķi. 

Dalībnieki atzinuši, ka šādos pieredzes apmaiņas pasākumos var apgūt dažādas prasmes un mācīties vienam no otra dažādot savu ikdienu un nejusties vientuļam. Gūtā pieredze senioriem devusi pozitīvas emocijas uz ilgāku laiku.

Pasākumi notika, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu