Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” ieviešanas jaunākā aktivitāte ir vadošā partnera - Zemgales Plānošanas reģiona, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību noorganizētais seminārs “ Iespējas un izaicinājumi uzņēmēju sadarbībai zinātnē”.

 

Minēto aktivitāti var dēvēt arī par kārtējo kontaktbiržu, jo pavisam nesen – augustā Lauksaimniecības universitātes galvenajā mītnē – Jelgavas pilī ar projekta atbalstu notika līdzīgs - mentoru un uzņēmēju tuvināšanas pasākums, kas guva dalībnieku visnotaļ atzinīgu vērtējumu. Tagad, oktobra lapkritī laiks savstarpēji tuvināties bija uzņēmējiem un zinātniekiem, jo, kā uzsvēra viens no pasākuma rīkotājiem, Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš, ņemot vērā, globalizāciju un konkurences palielināšanos starp uzņēmējiem, ir skaidrs, ka Zemgales uzņēmēju nākotne ir zināšanās balstītos produktos ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc svarīgi ir rast aizvien jaunus sadarbības veidus starp zinātniekiem un uzņēmējiem, pārvarot esošos šķēršļus un radot jaunus pārneses mehānismus, kas ļauj nodrošināt zināšanās balstītas uzņēmējdarbības attīstību arī reģionos.

Jelgavas seminārā piedalīties aktīvā domu apmaiņā, sniedzot aktuālāko informāciju par inovāciju politiku Latvijas ekonomikā, klātesošos uzņēmējus, kuri galvenokārt pārstāvēja lauksaimniecības, pārtikas un pārstrādes, kā arī kokapstrādes un metālapstrādes nozari, rosināja Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons, bet Latvijas Investīciju attīstības aģentūras pārstāve Ilze Stokmane detalizēti iepazīstināja ar tehnoloģiju skautu darbību un Inovāciju vaučeru programmas atbalstu. Vēl plašāk pārstāvēts bija zinātnieku – pētnieku sektors, piemēram, Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dobeles Dārzkopības institūts un vēl citas institūcijas. Neraugoties uz to, ka zinātnieku sniegto pakalpojumu spektrs ir visai plašs, izņemot lauksaimniecības, pārtikas un pārtikas pārstrādes nozari, sadarbība ar uzņēmējiem aizvien vēl ir nepietiekama.

Zinātnieki vēlas, lai uzņēmēji kā pirmie griežas pie pētniekiem ar konkrētu problēmu uzrādīšanu viena vai otra produkta komercializēšanā. Citādi sanāk tā, ka zinātnieki, īsti nezinot konkrēto situāciju uzņēmumā un tirgū, izstrādā jaunu produktu vai tehnoloģiju, bet līdz tās ieviesēja atrašanai paiet pārāk ilgs laiks. Tāpēc semināra noslēgumā notikušās individuālās sarunas starp ieinteresētajām pusēm šķita sevišķi nozīmīgas un auglīgas.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu