Fiziski emocionāli drošas un draudzīgas vides radīšana, rīcība krīzes situācijās, vardarbības mazināšana un droša interneta lietošana izglītības iestādē, – tie ir svarīgākie no tematiem, ko vairāku dienu mācībās iztirzāja Iecavas un Jēkabpils, kā arī citu Zemgales skolu vadītāji un pedagogi, arī skolu psihologi un sociālie pedagogi. Savukārt citās, Dobelē notikušajās mācībās, kopā ar Zemgales pedagogiem un viņu audzēkņiem – sesto klašu skolēniem, piedalījās arī  sadarbības partneri no Lietuvas – Jonišķiem un Pakrojas, lai ar Drāmas metodi mācītos atpazīt vardarbības izpausmes, apgūt prasmes to novēršanā.

Minētās mācības Dobelē, Iecavā un Jēkabpilī, kā arī attālināti sadarbībā ar SIA Gazeles, notika ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats”(Safe School) atbalstu. Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kad var rasties apdraudējums skolēnu drošībai. Turklāt tēma “drošība” patlaban ir sevišķi aktuāla, kad tieši vai netieši globālie izaicinājumi fiziski un emocionāli ietekmē ikvienu no mums – gan pieaugušos, gan bērnus.

Projekta “Safe School” ieviešana, galvenā partnera - Zemgales Plānošanas reģiona vadībā ir iegājusi noslēguma fāzē, taču daļa no plānotajām aktivitātēm, tostarp mācību cikls ar daudzu pedagogu un viņu izglītojamo piedalīšanos, bija jāatliek uz vēlāku laiku, kad, mazinoties saslimstībai ar Covid-19 vīrusu, varēs atcelt gan mobilitātes ierobežojumus, gan palielināt tiešo kontaktu īpatsvaru labās prakse piemēru studēšanā. Nu tas brīdis ir pienācis. Sākumskolas audzēkņiem notika mācības “Interneta neredzamā puse”, bet pamatskolas audzēkņiem – “Mans virtuālais “EGO””. Bērniem viegli uztveramā valodā, izmantojot plašu ilustratīvu materiālu klāstu, pieredzējuši lektori aplūkoja tādus tematus kā internets un tā piedāvātās iespējas, interneta riski un apdraudējumi, kas ir kibermobings un kā tas izpaužas, kā pamanīt viltus kontus un viltus ziņas internetā, kā arī citus aktuālus tematus.

Savukārt Dobelē, sadarbībā ar biedrību - jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude” organizētajās mācībās, kurās piedalījās skolēnu grupas no abu kaimiņvalstu partnerinstitūcijām, praktiskās, ar lielu aizrautību un atraktivitāti piesātinātās nodarbībās dalībnieki, pielietojot Drāmas metodi, izspēlēja vairākas situācijas no skolas dzīves, kas atspoguļo vardarbības dažādas izpausmes un piedāvā rīcības to mazināšanā. Iecavas vidusskolas direktora vietniece Agate Mediņa ir pārliecināta, ka mācībām izvēlētā tēma skolas vidē ir ļoti aktuāla un par to jārunā atklāti un aizvien biežāk. Viņa novērojusi, ka nodarbības sākumā dalībnieki bijuši itin pasīvi, bet vēlāk atraisījušies, jo vēlējās rast iespējami labāku risinājumu situācijas novēršanai. Viņi redzēja, kā konkrētā problēmsituācija izskatās no malas un kā jārīkojas, lai to atrisinātu. Turklāt ļoti vērtīga bijusi nodarbības diskusiju daļa, kad dalībniekiem piedāvāja vairākus virzienus, kuros meklēt palīdzību.

Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 92 089,94 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.