Statuss:
Īstenošanā

Programma: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam 

Apakšprogramma: KA202 Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācības jomā

Mērķis: Veselības un sociālās aprūpes personāla, kuri strādā ar cilvēkiem ar vecuma demenci, aprūpes prasmju uzlabošana, attīstot un izmēģinot tālmācības modeli, kurā, vizualizētā un interaktīvā veidā iekļauta visu partneru iesaistīto pušu pieredze un zināšanas.

Projekta partneri:

 • Vadošais partneris:
  • Pētījumu un Attīstības centrs, Linčepingas pašvaldība,
  • ZVIEDRIJA
 • Projekta partneri: 
  • Zemgales plānošanas reģions, LATVIJA
  • Dundee and Angus College, LIELBRITĀNIJA  
  • Centro de Formación Somorrostro, SPĀNIJA
  • Casa Corpului Didactic Ilfov, RUMĀNIJA

 Aktivitātes

 • Pētījuma veikšana, lai identificētu esošos aprūpes pakalpojumus pensijas vecuma personām ar vecuma demenci, apmācību programmas iespējas un trūkumus sociālajiem aprūpētājiem, aprūpētājiem
 • Ieinteresēto pušu forumu izveide katrā partnerreģionā, kas sastāv no privātā un valsts sektora aprūpes sektora darba devējiem, politikas veidotājiem, apmācības sniedzējiem / pedagogiem, pašvaldībām un citām ieinteresētām personām.
 • Īpašas starptautiskas tālmācības apmācību platformas izstrāde, kas nodrošinās elastīgu piekļuvi mācību iespējām gan esošajiem, gan potenciālajiem aprūpes nozares darbiniekiem, kas strādā ar demences slimniekiem.  
 • Novatorisku digitālo tiešsaistes un audio vizuālo mācību resursu izstrāde.
 • Mācību programmu un mācību resursu izmēģināšana (pilotēšana) ar aprūpes personālu katrā no partneru reģioniem.
 • „Demences aprūpes instrumentu kopuma” (Toolkit) izstrāde, kas ietvers demences aprūpes apmācību programmu, mentoru programmu, mācību resursus un vadlīnijas darba devējiem, apmācības sniedzējiem / pedagogiem, pašvaldībām un citām ieinteresētām personām, kas vēlas īstenot šo modeli.
 •  Pieredzes apmaiņa, labās prakses pārnese

 Rezultāti:

 • Tiešsaistes mācību instrumenta apmeklējums - 30 apmeklētāji no katra partnera dienā projekta dzīves cikla laikā, no kuriem 50% ir unikālie apmeklētāji.  
 • Katra partnera reģionā izveidoti ieinteresēto pušu forumi, kuros iesaistīti pašvaldību, apmācību sniedzēju, darba devēju un reģionu kopienu pārstāvji, panākts situācijas uzlabojums reģionā, kopumā projektā iesaistītas vismaz 200 organizācijas
 • Notikusi pieredzes apmaiņa, labās prakses pārnese
 • Apmācību programmas izmēģinājuma procesā ir uzlabojušās aprūpes personāla prasmes un pielietotās metodes
 • Ar vecuma demensi slimo personu ģimenes locekļi ir apmierināti ar piederīgo aprūpes kvalitātes uzlabošanos. 

Projekta kopējais budžets: 344 290 EUR 

ZPR budžets: 43 002 EUR 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019 – 30.08.2022 (36 mēneši)

Projektu līdzfinansē: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam 

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.