Statuss:
Noslēdzies

Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 
 
Mērķis: Izveidot ilgtspējīgu saikni starp nepieciešamību paaugstināt atjaunojamo resursu ražošanu un pielietošanu, un šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES vides un enerģētikas politiku realizāciju projekta partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. 
 
Vadošais partneris: Meklenburgas-Rietumpomerānijas reģions (Vācija)  
 
Projekta partneri: 

 • Enerģētikas Klāsteru Centrs, Zēlande (Dānija); 
 • Skones Enerģētikas aģentūra (Zviedrija); 
 • Blekinges reģions (Zviedrija); 
 • Zviedrijas Enerģētikas aģentūra (Zviedrija); 
 • Centrālās Somijas reģiona padome (Somija); 
 • Tartu Reģionālā Enerģētikas aģentūra (Igaunija); 
 • Ekonomikas un Komunikāciju ministrija (Igaunija); 
 • Baltijas Vides Forums (Latvija); • Zemgales Plānošanas reģions (Latvija); 
 • Lietuvas Enerģētikas aģentūra (Lietuva); 
 • Rietumpomerānijas Vojevodistes Reģionālās plānošanas birojs (Polija). 

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2016. – 28.02.2019. 
Projekta kopējais budžets: 2 692 342,75 EUR 
ZPR budžets: 185 000 EUR (tai skaitā 85% ES, 15% LV) 

Projekta mērķa grupas:     

 • Pašvaldības, pašvaldību enerģētikas speciālisti;  
 • Iedzīvotāji un uzņēmēji; 
 • Zemgales plānošanas reģions; 
 • Citas reģionā esošās šai jomā iesaistītās institūcijas. 

Plānoto darbību apraksts  

Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar mērķiem enerģētikas jomā, kuri sasniedzami līdz 2020. gadam. Projektā īstenojamās darbības saistītas ar atjaunojamo energoresursu plānošanu, izmantošanu, iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu. Projekta ietvaros tiks veiktas kopīgas darbības visiem partneriem, taču Zemgales Plānošanas reģions projekta ietvaros plāno darbības, kas būs raksturīgas un ļoti noderīgas tieši Zemgalei un tās pašvaldībām. 
Lai tās varētu veiksmīgāk pretendēt uz ES fondu finansējumu vides un enerģētikas jomā, tiks paplašināta plānošanas dokumentu bāze, izstrādājot un tajā iekļaujot arī  Enerģētikas rīcības plānus. 

Pie projekta kopīgajām aktivitātēm jāmin: 

 •  Atjaunojamo energoresursu telpisko izaicinājumu analīze – kādi svarīgākie izaicinājumi, kādi telpiskās plānošanas rīki, risinājumi un vadības instrumenti jau eksistē BJR: 
  • Degradētās teritorijas, kultūrvēsturiskas ainavas u.c – kādus telpiskās plānošanas risinājumus izvēlēties; 
  • Konflikta starp Natura 2000 teritorijām un atjaunojamo energoresursu ieguvi risināšana; 
  • Vizualizācija kā telpiskās plānošanas rīks, 
  • Telpiski integrētās pieejas, tajā skaitā ilgtspējīgas biznesa teritorijas. 
 • Balstoties uz analīzi, rekomendāciju izstrāde attīstībai un jaunu vadības instrumentu testēšanai un ieviešanai; 
 • Informatīva komunikācija ar VASAB un BASREC organizācijām; 
 • Iedzīvotāju finansiālās līdzdalības analīze:
  • Veidi, kā sasniegt iedzīvotāju piekrišanu;
  • Modeļi, lai ieviestu finansiālo līdzdalību. 
 • Vietēju un reģionālu pilotaktivitāšu ieviešana. 

Šo kopīgo aktivitāšu ietvaros Zemgales Plānošanas reģions ieviesīs savas aktivitātes: 

 • 16 pašvaldībās tiks izstrādāti Enerģētikas Rīcības plāni – Jelgavas novadā, Dobeles novadā, Ozolnieku novadā, Auces novadā, Bauskas novadā, Iecavas novadā, Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jaunjelgavas novadā, Salas novadā, Tērvetes novadā, Krustpils novadā, Aizkraukles novadā, Jēkabpils novadā, Rundāles novadā, Viesītes novadā. 
 • Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. aktualizācija. 
 • Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrāde un attīstīšana: 
  • Programmatūras izstrāde Rīcības plāna izpildes kontrolei; 
  • Reģiona pašvaldību un iesaistīto pušu speciālistu apmācības programmatūras lietošanai. 
 • Pašvaldību enerģētikas rīcību plānu sinhronizācija ar Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plānu 2012.-2020. 
 • Starptautiskas konferences rīkošana, piedaloties VASAB un LR nozaru ministrijām (VARAM, EM) par aktualitātēm un inovācijām vides un atjaunojamo energoresursu jomā Baltijas jūras reģionā. 
 • Pieredzes apmaiņas vizītes projekta parteru reģionos pašvaldību speciālistiem, kuri piedalās rīcības plānu izstrādē. 
 • Vietējas un reģionālas nozīmes darba grupas rīcības plānu izstrādei. 
 • Institucionālās sadarbības stiprināšana ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru (ZREA).  

Projekta rezultāti: 

 • Kopīgi izstrādātas plānošanas un jaunu vadības instrumentu testēšanas un ieviešanas rekomendācijas; 
 • Kopīgi     veikti     pētījumi     par     teritorijām,     saistītām     ar     atjaunojamajiem energoresursiem;  Jauni plānošanas rīki; 
 • Aktivizēta iedzīvotāju iesaiste; 
 •  Noorganizēta starptautiska konference; 
 • Aktualizēts reģiona Enerģētikas rīcības plāns, attīstīta tā monitoringa sistēma, apmācīti speciālisti to pielietot; 
 • 16 pašvaldībās izstrādāti enerģētikas rīcības plāni; 
 • Paaugstināta plānošanas kapacitāte ZPR un pašvaldību plānotājiem un speciālistiem; 
 • Mācību vizītes partneru reģionos; 
 • Citi pasākumi.