Statuss:
Noslēdzies

Programma:  INTERREG EUROPE 2014-2020.  

Mērķis: Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi.

Vadošais partneris: Lombardijas reģiona Brescia province (Itālija)

Projekta partneri: 

 • Calabria reģions, (Itālija);
 • BSC Kranj (Slovēnija);
 • Attikas reģions (Grieķija);
 • Briseles reģions (Beļģija);
 • Bukareste-Ilfova Reģiona attīstības padome (Rumānija);
 • Zemgales Plānošanas reģions (Latvija); Rogalandes apgabala padome (Norvēģija);
 • Kainuu reģions (Somija).

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018. – 30.11.2022.

Projekta kopējais budžets: 1 792 053 EUR, no tā ERAF 1 355 118 EUR 

ZPR budžets: 136 610 EUR, no tā ERAF 116 118,50 EUR

Projekta mērķa grupas:

 • Pašvaldības, pašvaldību transporta un vides speciālisti; 
 • Iedzīvotāji;
 • VARAM
 • Zemgales plānošanas reģions;
 • Sabiedriskā transporta uzņēmumi, 
 • Citas reģionā esošās šai jomā iesaistītās institūcijas.

Plānoto darbību apraksts:

Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti gan ar oglekļa mazietilpīgu attīstību, gan klimata izmaiņām. Viens no būtiskiem faktoriem, kas to ietekmē ir pāreja uz tā saukto zaļo transportu, sabiedriskā transporta tīkla optimizācija u.c. Projektā īstenojamās darbības saistītas ar e-mobilitātes kā viena no instrumentiem attīstīšanu, lai atbalstītu ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentus. Projekta ietvaros tiks veiktas kopīgas darbības visiem partneriem, taču Zemgales Plānošanas reģions projekta ietvaros plāno darbības, kas būs noderīgas gan tieši Zemgalei un tās pašvaldībām, gan VARAM nacionālajā līmenī.

Pie projekta kopīgajām aktivitātēm jāmin:

 • 1.fāze: 2018.-2020.gads
  1. Labo prakšu pārņemšana un pieredzes apmaiņas vizītes.
  2. Esošo nacionāloattīstības instrumentu transfērs reģionālajās attīstības programmās.
  3. Elektro mobilitātes atbalsts izvēlētajās transporta jomās.
  4. Stratēgisko politiku, kas siastās ar CO2 emisijām, uzlabošana.
  5. E-mobilitātes politikas ieviešana ilgtspējīgai mobilitātes plānu transporta vadībā attīstībai. 6.Dalība zināšanu izmantošanā projekta rezultātu sasniegšanai.
 • 2.fāze: 2021.-2022.gads
  • Plānošanas dokumentu rīcību ieviešanas apskats un analīze.
  • Dalība zināšanu un informācijas izmantošanā.

Šo kopīgo aktivitāšu ietvaros Zemgales Plānošanas reģions ieviesīs savas aktivitātes:

 • Izstrādāt reģiona Mobilitātes plānu. 
 • Piedalīties reģionālās, nacionālās un starptautiskajās darba grupās, nodrošinot iesaistīto pušu dalību.
 • Organizēt, piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs.
 • Izvēlēties labās prakses piemērus, ko izmantot un  iestrādāt Mobilitātes plānā.
 • Nodrošināt izstrādāto plānošanas dokumentu un veikto pētījumu saskaņošanu ar VARAM un integrēšanu nacionālās politikas dokumentiem, piemēram, Oglekļa Mazietilpīgas attīstības stratēģiju.
 • Nodrošināt reģiona teritoriju un iedzīvotāju  informēšanu par projekta rezultātiem.

Projekta rezultāti:

 • Izstrādāts reģiona mobilitātes plāns iekļaujot tajā e-mobilitātes risinājumus.
 • Jauni risinājumi e-mobilitātes plānošanas jomā, 
 • Labās prakses pārņemšana un pieredzes apmaiņa, reģiona plānotāju kapacitātes paaugstināšana.
 • Institucionālās sadarbības stiprināšana reģionālā un nacionālā līmenī.
 • Publicitāte, informēšana, citi rezultāti