Statuss:
Noslēdzies

Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam.

Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā”

The development of sustainable environmental management system for risk prevention in Zemgale region and Nature Areas in Zemgale region and National Park “Braslavskie ozera”.

Saīsinātais nosaukums: SECURE AREAS

Projekta īstenošanas laiks: 24.03.2020.-23.03.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs”;
 • Krustpils novada pašvaldība;
 • Jēkabpils novada pašvaldība;
 • Nacionālais parks “Braslavas ezeri”.

Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Ilgtspējīgas dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmas izveidošana;
 • Iesaistīto mērķa grupu kapacitātes stiprināšanas pasākumi;
 • Tehniskās kapacitātes uzlabošana vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršana;
 • Sadarbības stiprināšana un informētības palielināšana vides ārkārtas situācijās, izmatojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldībās);
 • izstrādātas jaunas sadarbības sistēmas;
 • izveidota gudra un efektīva ugunsdrošības sistēma Nacionālajam parkam “Braslavas ezeri”;
 • veikts pētījums par parazitārām infekcijām ūdenskrātuvēs projekta teritorijā;
 • organizēti trīs mācību pasākumi mērķa grupām;
 • noorganizētas trīs mērķa grupu pieredzes apmaiņas;                                         
 • notikuši informatīvie semināri skolēniem Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi);
 • organizēta viena noslēguma konference;
 • iegādāts ekipējums.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en