Līdzfinansē ES lofo

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Projekts: Nr.LVIII-057, “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai”

Saīsinātais nosaukums: ZE RUNRARO

Projekta īstenošanas laiks: 16.04.2023. – 15.11.2023. (7 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 130 227,05 EUR

ERAF līdzfinansējums: 117 204,35 EUR (Projekta līdzfinansējums no Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam)

Vadošais partneris: Bauskas novada pašvaldība (https://www.bauskasnovads.lv/lv)

Projekta partneri:

Projekta mērķis: stiprināt projekta RUNRARO rezultātus un aktivitātes, veicināt tūrisma objektu atpazīstamību. Projekta partneriem savstarpēji sadarbojoties, uzlabot Bauskas un Smiltenes novada pašvaldību pievilcība kultūras tūrisma jomā, stimulēt aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu, kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • aprīkojuma iegāde Mežotnes baznīcai un Raunas viduslaiku pilij;
  • jaunu tūrisma produktu izveide – digitālā ekspozīcija “Mežotnes pilskalna dārgumi un arheoloģisko senlietu izstādes izveide Raunas viduslaiku pilī;
  • 2 jaunu kultūras tūrisma pasākumu organizēšana;
  • apmācības par interaktīvu ekspozīciju izveidi;
  • pieredzes apmaiņa tūrisma jomu speciālistiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • stiprināt iepriekš īstenotā Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ainava kā resurss” (RUNRARO) rezultātus un aktivitātes;
  • aktivitātes: veicināt tūrisma objektu (Mežotnes pilskalna un baznīcas, Raunas viduslaiku pils) atpazīstamību;
  • uzlabota Bauskas un Smiltenes novada pašvaldību pievilcība kultūras tūrisma jomā, tādējādi stimulējot aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu, kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību;
  • attīstīts ilgtspējīgs tūrisma piedāvājums.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.