Statuss:
Noslēdzies

Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam 

4. Prioritāte: Spēcīgāki un sociāli iekļaujoši reģioni

Specifiskais mērķis: 4.1. Vairāk cilvēku iegūst no spēcīgākām Centrāl Baltijas kopienām

Mērķis: Izstrādāt un izmēģināt novatorisku un pielietojamu apmācību / atbalsta programmu, kas palīdzētu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām, kas nav iesaistīti izglītībā, apmācība vai nodarbinātībā, piekļūt atbalsta pakalpojumiem, personīgai attīstībai, prasmēm un nodarbinātības iespējām, lai risinātu viņu sociālo un ekonomisko atstumtību.

Projekta partneri: 

 • Pētījumu un Attīstības centrs, Linčepingas pašvaldība, ZVIEDRIJA
 • Zemgales plānošanas reģions, LATVIJA

 Aktivitātes

 • Pētījuma veikšana, lai identificētu esošās atbalsta, apmācību programmas iespējas un trūkumus jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām integrācijai darba tirgū
 • Apmācību programmas mentoriem izstrāde un izmēģināšana
 • Atbalsta programmas, kas palīdzētu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām, kas nav iesaistīti izglītībā, apmācība vai nodarbinātībā izstrāde un izmēģināšana
 • Reģionālā iesaistīto pušu foruma organizēšana, lai iepazīstinātu un debatētu par pētījuma rezultātiem, izstrādātajām programmām un to pilotēšanas rezultātiem
 • Pieredzes apmaiņa, labās prakses pārnese

 Rezultāt:

 • Atbalstīti 40 jaunieši - vismaz 90% no tiem uzlabos savas personīgās/ profesionālās iemaņas un tuvināsies darba tirgum un nodarbinātībai
 • Atlasīti un apmācīti vismaz 20 mentori / personīgie treneri no vietējās kopienas, vienaudžu grupas vai profesionāļiem, lai programmā sniegtu atbalstu jauniešiem 
 • Katra partnera reģionā izveidoti ieinteresēto pušu forumi, kuros iesaistīti pašvaldību, apmācību sniedzēju, darba devēju un reģionu kopienu pārstāvji, panākts situācijas uzlabojums reģionā
 • Notikusi pieredzes apmaiņa, labās prakses pārnese

Projekta kopējais budžets: 251 395.55 EUR (t.sk. ERAF: 197 545.54 EUR)

ZPR budžets: 89 988.85 EUR (t.sk. ERAF: 76 490.52 EUR) 

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019 – 30.04.2021 (24 mēneši)

Projektu līdzfinansē: Centrālā Baltijas programma 2014.– 2020. gadam

www.centralbaltic.eu ; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/  

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.