Statuss:
Īstenošanā
Atveselosanas fonds

Programma: Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility)

Projekts: Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001, “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai”

Projekta īstenošanas laiks: 13.06.2023. – 30.06.2026.

Projekta finansējums:  3 025 000.00 EUR, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 2 500 000.00 EUR apmērā un valsts budžeta līdzekļi 525 000.00 EUR.

Vadošais partneris: Vides aizsardzības un ŗeģionālās attīstības ministrija (https://www.varam.gov.lv/lv)

Projekta partneri:

Projekta mērķis: celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • Semināru un apmācību organizēšana pašvaldību speciālistiem;
  • Ideju hakatona organizēšana un atbalsta sniegšana pašvaldību pilotprojektu īstenošanai;
  • Pieredzes apmaiņas braucieni.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • Veicināta administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību darba efektivitāte, tajā skaitā nodrošinot kvalitatīvāku publisko pakalpojumu pieejamību;
  • Uzlabota publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nodrošinot reģionālai un vietējai specifikai piemērotus risinājumus pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes uzlabošanā;
  • Paplašinātas pašvaldību sadarbības iespējas;
  • Nodrošināta pašvaldībām likumos noteikto autonomo funkciju izpilde salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.