Statuss:
Noslēdzies

Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam  

2. Prioritāte: Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana, Specifiskais mērķis 2.4.: Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā

Mērķis: samazināt biogēno elementu ieplūdi valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, ieviešot un prezentējot inovatīvus, visaptverošus un iesaistītajām pusēm izdevīgus meliorācijas sistēmu risinājumus, kas samazinātu slāpekļa un fosfātu noplūdi jūrā.

Projekta partneri:                                                                                                                       

 • ProAgria Southern Finland, Lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija, Somija - vadošais partneris        
 • Zemgales Plānošanas reģions
 • Biedrība „Zemnieku saeima”
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Jelgavas novada pašvaldība
 • Östragötland (Austrumgotlandes) apgabala administrācija, Zviedrija
 • Lauksaimniecības un vides inženieru institūts (JTI), Zviedrija
 • Lovisas pašvaldība, Somija

Aktivitātes:

Vērstas uz dialogu, kas veicina izpratni par nepieciešamību veidot vienotu politiku sakārtotas vides uzturēšanā un attīstībā: 

 • Veidotas darba grupas, lai rastu jaunus risinājumus meliorācijas attīstībai. 
 • Pašvaldību speciālistu „apaļā galda diskusijas” dabai draudzīgas attieksmes un ūdens resursu saudzīgas izmantošanas izpratnes veidošanai.
 • Parauga objektu izveide un demonstrācijas nodrošināšana Lielupes sateces baseina nitrātu jūtīgās teritorijas, kurās ir intensīva lauksaimniecība, bieži novērojams pazemes ūdeņu virsējo slāņu piesārņojums ar slāpekļa savienojumiem un augu aizsardzības līdzekļiem.
 • Rokasgrāmatas „Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības teritoriju meliorēšanā” izveide un izplatīšana.
 • Konkurss LLU studentiem par inovatīviem risinājumiem, lauku drenāžas un infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā.
 • Pašvaldību darba grupas ar mērķi veicināt savstarpējo sapratni un iespēju kopīgi risināt problēmas saistībā ar meliorācijas sistēmām.
 • Ūdens paraugu ievākšana un regulāra analīze visa projekta darbības laikā projekta pilotteritorijām.
 • Vadlīniju izstrāde lietus ūdens apsaimniekošanai bijušo dārzkopības ciemu teritorijā.

Projekta kopējais budžets: 1 763 961,79 EUR (t.sk. ERAF: 1 389 058,24 EUR)

ZPR budžets: 247 390,50 EUR (t.sk. ERAF: 210 281,92 EUR)

Projekta īstenošanas laiks: 09.2015. – 02.2019. (42 mēneši)