Līdzfinansē ES lofo

Saīsinātais nosaukums: Projekts “SMEPRO”

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 31.11.2022. (41 mēnesis)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (ZPR), www.zemgale.lv

Asociētais partneris:

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes reģionu ar mērķi veicināt labo praksi, tīklošanos (B2B) starp MVU četrās jomās – pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, tūrismā un kokapstrādē, kā arī veicināt sadarbību starp reģionālajiem uzņēmējdarbības atbalsta centriem;
  • Izstrādāta “Apmācību spēle” kā apmācību un sadarbības metode, veikta spēles izspēle;
  • Izveidoti četri videoklipi par četrām Zemgales reģiona nozarēm - tūrisms, lauksaimniecība, pārtikas ražošana, kokapstrāde;
  • Notikusi dalība reģionālajās izstādēs;
  • Paaugstināta Zemgales uzņēmējdarbības atbalsta centra tehniskā kapacitāte uzņēmējdarbības atbalsta vides veicināšanai;
  • Notikušas Zemgales un Vidzemes reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu apmācības;
  • Notikušas dažādas komunikācijas aktivitātes (izdota ziņu lapa, uzlabota Uzņēmējdarbības centra mājaslapa, publikācijas mājaslapā un FB), kā arī notikusi noslēguma tematiskā konference par uzņēmējdarbībā aktuālām tēmām, kā arī projekta rezultātu ilgtspējas veicināšanai.

Projekta kopējais finansējums: 249 996,04 EUR

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 149 943,55 EUR

No tā Programmas finansējuma daļa: 134 949, 20 EUR

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.