Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 

Projekts: LV-LOCALDEV-003 Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”

LV-LOCALDEV-003 Entrepreneurship support measures in the Zemgale Planning Region

Saīsinātais nosaukums: Uzņēmējdarbība Zemgalē/ Entrepreneurship in Zemgale

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2021. – 30.04.2024. (32 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Nevalstiska organizācija  „Innovation Circle Network” (NO)
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra un pašvaldības speciālistu kapacitātes stiprināšana;
 • Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes;
 • Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings;
 • Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes;
 • Publicitāte.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • 19 apmācīti profesionālie darbinieki (uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās) (pēc dzimuma);
 • 50% pašvaldībās stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte.
 • stiprināta ZPR uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte;
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju;
 • 6 apmācības pašvaldību speciālistiem;
 • 3 biznesa situāciju spēles ZPR un pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem;
 • 38 atbalstīti uzņēmumi, kuriem stiprināta operacionālā kapacitāte;
 • 50% pašvaldību iesaistītas reģionālajās mārketinga aktivitātēs;
 • īstenotas 2 tirdzniecības misijas, t.sk. uz Norvēģiju;
 • noorganizētas 12 vietējo uzņēmēju atbalsta dienas;
 • nodrošināta dalība 3 starptautiskajās izstādēs;
 • īstenoti 6 apmācību kursi uzņēmējiem;
 • īstenoti 40 semināri uzņēmējiem par uzņēmējdarbību saistītām tēmām;
 • atbalstītas 10 personas vietējo uzņēmumu attīstībai (pēc vecuma un dzimuma);
 • aprīkots Jelgavas valstspilsētas Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centrs Zemgales reģiona attīstībai;
 • 10 biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas jauniešiem skolās;
 • 3 biznesa ideju konkursi jauniešiem reģionam specifiskajās nozarēs;
 • koprades telpas izveide, aprīkošana un uzturēšana jaunajiem uzņēmējdarbības talantiem.
 • īstenotas 2 jaunas idejas (reģionam specifisks risinājums), lai palielinātu reģiona konkurētspēju un nodarbinātību: o 1 izveidots un aprīkots mājražotāju tirgus Jēkabpils pilsētā; o izveidotas 4 videotūres Zemgales tūrisma uzņēmējdarbības popularizēšanai (piemēram, gastronomiskā tūre, mazās pilis un muižas pierobežā; apgūsti amatnieku prasmes; u.c.) atbilstoši pašvaldību pieprasījumam un reģiona specifikai.

Šo projektu finansē: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma.

Projekta kopējais finansējums: EUR 969256

Programmas mājaslapa:  https://eeagrants.lv/  ;   www.norwaygrants.org  

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!