Līdzfinansē ES lofo

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. / Cross-border cooperation Programme 2014.-2020.

Projekts: Nr. LVII-056 “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos”

Nr. LVII-056 “Development of business support environment in the regions”

Saīsinātais nosaukums: “SMEPRO REG”

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (ZPR), https://www.zemgale.lv/lv

Projekta partneri:

Projekta mērķis: projekta SMEPRO, LV-RU-020 rezultātu kapitalizācija un nostiprināšana, lai veicinātu attīstību un sadarbību starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm, lai piesaistītu investīcijas un attīstītu MVU eksporta potenciālu.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz pieciem Latvijas reģioniem ar mērķi veicināt labo praksi, sadarbību un tīklošanos starp reģionālajiem uzņēmējdarbības atbalsta centriem, pētot reģionālās uzņēmējdarbības vidi četrās jomās – pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, tūrismā un kokapstrādē;
  • Izgatavota “Apmācību spēle” kā apmācību un sadarbības metode;
  • Izveidoti trīs videoklipi par nozarēm - tūrisms, lauksaimniecība, pārtikas ražošana, kokapstrāde un viens videoklips par Zemgales plānošanas reģionu ar nolūku reklamēt uzņēmējdarbības vidi reģionos konkrētās jomās;
  • Norisināsies dažādas komunikācijas aktivitātes un noslēguma seminārs sabiedrības izpratnes un projekta rezultātu ilgtspējas veicināšanai.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  •  Noorganizēti pieci labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas reģioniem, veicinot un pētot uzņēmējdarbības vidi;
  • Izveidotas divas "Apmācību spēles" kā apmācību un sadarbības metode;
  • Izveidoti trīs videoklipi par nozarēm (tūrisms, lauksaimniecība, pārtikas ražošana, kokapstrāde) un viens informatīvais videoklips par Zemgales plānošanas reģionu;
  • Paaugstināta uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskā kapacitāte uzņēmējdarbības atbalsta vides veicināšanai;
  • Paaugstināta reģionālo uzņēmējdarbības atbalsta centru informētība par reģionālās uzņēmējdarbības vidi Latvijā četrās jomās – pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, tūrismā un kokapstrādē.

Projekta kopējais finansējums: 183 456,87 EUR

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 18 345,69 EUR

Programmas finansējuma daļa: 165 111,18 EUR

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.