Statuss:
Noslēdzies

Programma - ERASMUS+: SPORTS 

Apakšprogramma – Sadarbības partnerības

Projekts "Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā"

Let's fit healthy lifestyle! The role of sport in regenerating deprived area Nr. 603203-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP

Projekta mērķi: Veicināt sociālo iekļaušanu un sekmēt izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot iedzīvotāju plašāku piedalīšanos sportā  stiprināt sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas darbojas sporta un fizisko aktivitāšu jomā

Projekta partneri:

Vadošais partneris: Pjemontas reģions Turīna, Itālija

Partneri:

 1. Zemgales plānošanas reģions (Latvija)
 2. Carvalhais Sporta, kultūras un sociālā darba asociācija (Portugāle) 
 3. Vieglatlētikas Sporta klubs ILISOS( GAS ILISOS) (Grieķija) 
 4. Nūjošanas klubs (Spānija)
 5. Valgas pašvaldība (Igaunija)
 6. Camino Nūjošanas skola ( Itālija)

 Aktivitātes

 • vietējo vajadzību analīze tautas sporta organizēšanas jomā; 
 • reģiona sporta aktivitāšu apzināšana un apmeklēšana;
 • veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu izpratnes veicināšanas pasākumi reģionā jauniešiem, pieaugušajiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām;
 • starptautiskas projekta vizītes partnervalstu organizācijās;
 • kopēju vadlīniju izstrāde e-Grāmatas veidā par soļošanas sporta metodiku un praktiskām nodarbībām.

 Rezultāti

 • veicināta Zemgales reģiona jauniešu un vecāku cilvēku līdzdalība tautas sportā un fiziskajās āra aktivitātēs;
 • organizēti aktīvā sporta pasākumi iedzīvotājiem Zemgalē 
 • izstrādātas Vadlīnijas e-Grāmatas veidā par soļošanas sporta metodiku un praktiskām nodarbībām.

Projekta kopējais budžets: 231 846 EUR

ZPR budžets: 19 150 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01-01-2019 - 31-12-2020 (24 mēneši)

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/lets-fit-healthylife-the-role-of-sport-regenerating-deprived-areas  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.