Līdzfinansē ES lofo

Projekts: LVIII-068 Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana | Development of Zemgale’s business environment and promotion of enterpreneurs’ competitiveness”

Projekta saīsinātais nosaukums: SMEPRO 2

Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši)

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Bauskas novada pašvaldība (LV)
 • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
 • Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV)
 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (LV)
 • Jelgavas novada pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: Projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Noorganizētas projekta vadības sanāksmes un projekta aktivitāšu progresa sanāksmes;
 • Izveidoti 3 video sižeti par uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās;
 • Maksas publikācijas biznesa un investoru portālos un žurnālos;
 • Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību un uzņēmēju kapacitātes stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā;
 • Noorganizētas apmācības (1) ZUC speciālistu un pašvaldību tehniskās kapacitātes stiprināšana;
 • Iegādāts tehniskais aprīkojums pašvaldībām un uzņēmējdarbības centriem;
 • “Kopstrādes” telpu aprīkošana uzņēmējdarbības veicināšanai  un pakalpojumu uzlabošanai pašvaldībās;
 • Izstrādātas mārketinga stratēģijas investoru piesaistei;
 • Noorganizētas 3 apmācības un 7 darbnīcas uzņēmējiem uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai;
 • Noorganizētas 5 Uzņēmēju dienas Bauskas, Aizkraukles, Jelgavas un Jēkabpils novadā, Jelgavā;
 • Noorganizēts projekta noslēguma pasākums (1 pasākums).  

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, zpr@zpr.gov.lv, tālr: +371 630 27549

Zemgales plānošanas reģiona “Facebook” profils: www.facebook.com/Zemgale/

Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 EUR.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.