Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
“Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.