Kategorija
Safe School Library

Apmācības izglītības speciālistiem organizē Zemgales plānošanas reģions, un tās tiek īstenotas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta LLI-506 ‘’Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats’’ / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education (Safe School)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 384 697,86 eiro.