Zemgales reģiona iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties aptaujā un izteikt viedokli par pielāgošanos klimata pārmaiņām.  IMPETUS projektā tiks radīti un pārbaudīti risinājumi, lai uzlabotu Zemgales reģiona pielāgošanās spējas klimata pārmaiņu radītajām sekām. Trīs Latvijas organizācijas – Baltijas Vides Forums (BEF), Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” (JPOIC) – īstenos aktivitātes pilotteritorijā Zemgalē. BEF, ZPR un JPOIC aicina iedzīvotājus dalīties ar savu viedokli, zināšanām, pieredzi, bažām un idejām, lai ieviestu daudzveidīgās projekta aktivitātes Zemgales reģionā. Aicinām sabiedrības pārstāvjus, zinātniekus, vides speciālistus un aktīvistus, nozaru pārstāvjus, plašsaziņas līdzekļus un citus interesentus aizpildīt aptaujas anketu!

Veikt aptauju!

Pieejama arī aptauja angļu valodā

Ekonomiskie, drošības un vides riski 

Gandrīz 17% Latvijas teritorijas aizņem ar blīvu upju tīklu bagātais un blīvi apdzīvotais Zemgales reģions, kurā pieejamas gan dažādas atpūtas iespējas, gan rodama vieta dažādu sugu attīstībai. Tomēr intensīva lauksaimniecība 40 % reģiona teritorijas jau ir ietekmējusi bioloģisko daudzveidību, ūdens kvalitāti un ūdens apsaimniekošanu, reģionā pastāv arī augsti plūdu riski. Paredzams, ka līdz šā gadsimta vidum pieaugošā lauksaimniecības attīstība turpinās pastiprināt piesārņojumu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, savukārt klimata pārmaiņas vēl vairāk palielinās plūdu risku. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izvērtēt riskus un pilnveidot Zemgales reģiona civilās aizsardzības pasākumus, kas iekļauj koordināciju starp pašvaldībām, valsts institūcijām un sabiedrību.

Piedalies klimata pārmaiņu risināšanā  

Zemgales reģions ir viena no 7 projekta pilotteritorijām Eiropā, kurās tiks pārbaudīti un demonstrēti inovatīvi risinājumi, kas palielina noturību pret klimata pārmaiņām. Pārējās pilotteritorijas atrodas Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Norvēģijā un Nīderlandē. Zemgales pilotteritorijas aktivitātes piedāvās vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, rūpniecības, plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar starptautiskām pētnieku grupām un vides politikas veidotājiem. Tieši iesaistītās puses kopā var palīdzēt radīt rīkus sekmīgai informācijas apmaiņai, lai efektīvi risinātu reģionālās klimata pārmaiņu problēmas. Radītie risinājumi ietekmēs reģionālās politikas veidošanu, un tos būs iespējams atkārtoti izmantot citos Latvijas vai Eiropas reģionos, lai palīdzētu kopienām kļūt noturīgākām un pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei.

Vietējās organizācijas un fokuss 

BEF, ZPR un JPOIC īsteno projekta aktivitātes Zemgales reģionā. BEF ir nevalstiska vides organizācija, kas palīdz veikt IMPETUS projekta galvenos sadarbības uzdevumus. ZPR teritorijā atrodas Jelgavas valstspilsēta un Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils novadi. IMPETUS projektā ZPR koordinē inovatīvu risinājumu ieviešanu reģiona automatizētai plūdu agrīnās brīdināšanas sistēmai un Zemgales reģiona Pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādi. JPOIC ikdienā veic pašvaldības kritiskās infrastruktūras darbības uzraudzību un nodrošina civilās aizsardzības plāna ieviešanu. Šajā projektā JPOIC veido ilgtspējīgu demonstrējumu vietu pilsētvidē, integrējot, pilnveidojot un paplašinot agrīnās brīdināšanas sistēmu Zemgales reģionā.

"Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju būt daļai no IMPETUS komandas, it īpaši tāpēc, ka mums ir privilēģija kļūt par vienu no pilotteritorijām, kurās tiks izmēģināti un vērtēti inovatīvi risinājumi. Plūdi Zemgalē ir ikgadēja problēma, turklāt šogad tie bija negaidīti postoši visā Latvijā. Agrās brīdināšanas sistēma būs vērtīgs rīks, kas ļaus laicīgāk izvērtēt riskus, sagatavoties un rīkoties plūdu radīto postījumu mazināšanai un novēršanai,” komentē Aivars Okmanis, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

 

IMPETUS: Klimata saistību pārvēršana rīcībā 

Pērn, 2021. gada 1. oktobrī, uzsāktā IMPETUS projekta mērķis ir veicināt Eiropas pielāgošanos klimata pārmaiņām un pārvērst klimata saistības konkrētās rīcībās, izstrādājot novatoriskus pasākumus, lai padarītu Eiropas reģionus noturīgākus pret klimata pārmaiņām. IMPETUS projekta komandu veido 32 partnerorganizācijas no 9 Eiropas valstīm. 

Četru gadu programma ir daļa no plašāka projektu kopuma, kas atbalsta Eiropas Savienības ambīcijas līdz 2050. gadam kļūt par pirmo pasaulē klimatneitrālo kontinentu. IMPETUS cieši sadarbojas ar līdzīgiem klimata pārmaiņu projektiem REGILIENCE, ARSINOE un TransformAr. IMPETUS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu uzsaukumā “Zaļais kurss” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.

Lai uzzinātu vairāk par IMPETUS, tā aktivitātēm, vietējiem klimata pārmaiņu riskiem un risinājumiem, sekojiet projektam Twitter (@ClimateImpetus) vai LinkedIn (@Climate Impetus) un apmeklējiet mājaslapu https://climate-impetus.eu/demo-site/boreal/

IMPETUS pārrauga Eiropas Klimata infrastruktūras un vides izpildaģentūra CINEA. Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli; par šīs informācijas saturu un tās iespējamo izmantošanu nav atbildīga CINEA vai Eiropas Savienība.

 

Latvijas partneru kontakti: 

 

BEF

ZPR

JPOIC

Mājaslapa:

https://www.bef.lv/

https://www.zemgale.lv/

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/

Twitter:

@BEF_Latvia 
https://twitter.com/BEF_Latvia/

@Zemgale_LV 
https://twitter.com/Zemgale_LV

@poic_jelgava 
https://twitter.com/poic_jelgava

FaceBook:

@beflatvia 
https://www.facebook.com/beflatvia/

@Zemgale 
https://www.facebook.com/Zemgale/

@poicjelgava 
https://www.facebook.com/poicjelgava

Kontakt- 
persona:

Līga Pakalna 
liga.pakalna@bef.lv 
+371 6735 7550

Ilze Lujāne 
ilze.lujane@zpr.gov.lv 
+371 63025828

Liene Jakubovska 
Liene.Jakubovska@poic.jelgava.lv 
+371 63084461

 

IMPETUS projekta kontakti: 

Mājaslapa: https://climate-impetus.eu/  
Twitter: https://twitter.com/ClimateImpetus @ClimateImpetus

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/climate-impetus/ @Climate Impetus

Kontaktpersona: Laura Durnford, ESCI ld@esci.eu

Projekts Nr. 101037084 IMPETUS tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Horizon 2020 uzsaukuma LC-GD-1-3-2020 – “Climate-resilient Innovation Packages for EU regions” ietvaros. Pie IMPETUS īstenošanas strādā 32 organizācijas no deviņām Eiropas valstīm, Latvijā to ievieš Zemgales plānošanas reģions, Baltijas vides forums un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs. Projekta kopējais budžets ir 16 224 768.85 eiro, no kuriem 436 750.00 piešķirti ZPR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.