Projektā “Innogrow” Latvijas iesaistīto pušu ceturtajā diskusijā nozares eksperti diskusijās vienojušies, ka atbalstu mazās un vidējās uzņēmējdarbības (MVU) sektoram jāveido reģionālā līmenī, sekmējot sadarbību un izaugsmi.

Tikšanās ievaddaļā projekta pārstāvis Latvijā, Zemgales Plānošanas reģiona projektu vadītājs Artūrs Penčura klātesošos iepazīstināja ar gūto pieredzi Itālijā, Mantovas reģionā. “Lai arī Lombardijas reģions Itālijā tiek uzskatīts par vienu no tehnoloģiski attīstītākajiem un bagātākajiem, redzētie labās prakses piemēri ļāva ar lepnumu skatīties uz situāciju Latvijā, jo arī mūsu reģionos daudz kas no Itālijā ieviestā jau eksistē un uzņēmēji lielā mērā pārņēmuši ārvalstu pieredzi,” tā A.Penčura, piebilstot, ka būtiskākā atšķirība Itālijā ir ciešāka uzņēmēju sasaiste un konsorciju veidošana produktivitātes un peļņas palielināšanai.

Tautsaimniecības transformācijā inovācijām ir būtiska loma, un Latvijas mērķis saskaņā ar 2016. gada Eiropas Inovāciju tablo (European Innovation Scoreboard) ziņojumu ir iekļūt “spēcīgo inovatoru” grupā - kategorijā, kurā atrodas, piemēram, Austrija, Beļģija un Īrija. Šobrīd no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvija ierindota 25. vietā (Lietuva - 24. vieta, Igaunija - 14. vieta). Augstākās kategorijas būtiskākie raksturojošie elementi ir industrijas daudzveidība un kombinēšana, kā arī augstāka starptautiskā integrācija, kas attiecīgi nozīmē šobrīd iztrūkstošu augstāku tirgus potenciālu. Lai to sasniegtu, valsts jau šobrīd izveidojusi dažādus atbalsta mehānismus, kas var palīdzēt uzņēmējiem attīstīt savu darbību.

Viena no šādām programmām ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotā “inovāciju skautu” programma. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) vadošā pētniece Ilze Stokmane atklāja, ka viņas loma skauta amatā ir atlasīt projektus ar komercializācijas potenciālu un virzīt to attīstību un nonākšanu tirgū, kā arī apzināt uzņēmēju vajadzības pēc inovācijām, palīdzot tās sadarbībā ar pētnieciskajām organizācijām attīstīt. “Šādi skauti darbojas visās būtiskākajās tautsaimniecības jomās, un LLU uzsvars likts uz zināšanu ietilpīgu bioekonomiku - nozari, kas aptver bioresursu izmantošanu pārtikas, barības, enerģijas, preču un pakalpojumu ražošanā,” tā I.Stokmane.

Tāpat LIAA piedāvā atbalstu ideju autoriem, zinātniekiem, topošajiem un esošajiem uzņēmējiem un jaunuzņēmumiem - tiek rīkoti dažādi semināri, tīklošanas pasākumi, hakatoni, ideju turnīri, kā arī pieejamas vairākas finansiāla atbalsta programmas, no kurām vairākas paredzētas tieši tehnoloģiju izstrādei un esošo produktu uzlabošanai.

Reģionu MVU atbalstu iespējams saņemt arī Lauku atbalsta dienestā. Tā Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viestures Reinfelds sanākušos informēja par divām atbalsta programmām - programmu “Leader” un “Atbalstu ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” (URA).

Uzņēmējiem “Leader” programmā vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām iespējams saņemt līdz pat 100 000 EUR ar atbalsta intensitāti 80%, ja projektu iesniedz vairāki uzņēmēji kopīgai lietošanai, savukārt URA programma sniedz atbalstu ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai, kā arī tūrisma aktivitāšu veicināšanai, turklāt finansēti tiek līdz pat 40% no attiecināmajām izmaksām dažādās jomās.

Sanāksmes noslēguma daļā iesaistītās puses debatēja par to, kāda pieeja - reģionāla vai nacionāla - Latvijas situācijā būtu piemērotāka MVU atbalstīšanā, finansēšanā un inovāciju ieviešanā lauku ekonomikas dažādošanai. Šo sarunu rezultātā panākta kopīga izpratne, ka valstī nepieciešama ciešāka sadarbība starp izglītības un pētniecības iestādēm un MVU sektoru, kā arī nepieciešams stiprināt starpnieku - inkubatoru, akseleratoru, tehnoloģiju skautu u.c. - lomu, kas palīdzētu stiprināt šo sadarbību, tā sekmējot individuāli uzņēmēja un kopēji tautsaimniecības attīstību un izaugsmi.

Jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” mērķis. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk par projektu - interregeurope.eu/innogrow/