Lai izzinātu veiksmīgu pieredzi cīņā ar jauniešu emocionālo un fizisko vardarbību, Zemgales plānošanas reģiona projekta LLI-506 “Safe School” (Droša skola) komanda un projektā iesaistītu skolu pārstāvji devās uz Jonišķu “Saules” pamatskolu Lietuvā, kur būtiski samazinājušies skolēnu savstarpējās vardarbības rādītāji.

Jonišķu “Saules” pamatskola no 2011. gada īsteno pasaulē atzīto Olweus Bullying Prevention Program (Olveja vardarbības novēršanas programmu), kas izstrādāta, lai uzlabotu vienaudžu attiecības un padarītu skolas par drošākām un labestīgākām vietām, kur skolēniem mācīties un attīstīties. Programmas mērķi ietver esošo skolēnu vardarbības problēmu mazināšanu un jaunu situāciju laicīgu novēršanu. Tās būtība ir iemācīt visiem skolas darbiniekiem pamanīt un atpazīt vardarbību, kā arī atbilstoši reaģēt. Jonišķu pamatskolā programmas ieviešanā iesaistījušies ne tikai skolas darbinieki, bet arī paši skolēni un viņu vecāki. Kad programma uzsākta, noteiktais vardarbības līmenis bijis 28,1%, bet 2020. gadā veiktā skolēnu anketēšana uzrādīja, ka tas nokrities līdz 2,9%.

Tā kā Jonišķu “Saules” pamatskolā strādā arī Speciālās izglītības nodaļa bērniem ar vidējiem un nozīmīgiem garīga rakstura traucējumiem, skola darbojas Starptautiskā programmā bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām: “Zipio Friends” (“Zipio draugi”). Šī programma māca, kā pārvarēt tādas ikdienas emocionālās grūtības kā noraidījumu, vientulību, vardarbību u.tml. Tā palīdz saprast un mudina runāt par savām jūtām, kā arī atrast veidus, kā ar tām rīkoties. Bērni apgūst empātiju, draudzības veidošanu, lūgšanu pēc palīdzības un tās pieņemšanu.

Skola strādā arī citu programmu ieviešanā, kuru mērķis ir skolēnu fiziskā un emocionālā veselība, personības izaugsmes veicināšana, drošas skolas vides uzturēšana. Arī projekta “Safe School” mērķos ietilpst ne tikai radīt drošu vidi skolā, bet sniegt skolēniem zināšanas, lai tie būtu kompetenti arī ārpus tās - ceļā uz un no skolas, lietojot internetu, pilnveidojot personīgās drošības prasmes. Zemgales plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris priecājas par iespēju apmeklēt un izveidot sadarbību ar izglītības iestādi, kurai būtiska ir jauniešu emocionālā, fiziskā un garīgā labklājība un kas strādā atbilstošas vides un skolēnu prasmju nodrošināšanas.

Projekts LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” (“Safe school”) tiek ieviests Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 384 697,86 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv