Izzinot astoņu Eiropas reģionu pieredzi, Lombardijas reģionā Itālijā februāra beigās notikušajā projekta “Innogrow” sanāksmē gūta jauna pieredze inovatīvu politiku jomā.

Vairāk nekā 30 dalībnieki no Bulgārijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Slovēnijas un Ungārijas četru dienu garumā apmainījās pieredzē ar praksi, kāda katrā partnervalstī piemērota inovatīvo preču un pakalpojumu ražošanas politikā.

Par galveno vadmotīvu vizītē tika izvirzīta inovācijās balstīta sāncensība un izaugsme lauku MVU sektorā - joma, kas iegūst aizvien lielāku aktualitāti visā Eiropā un ir viens no stūrakmeņiem Eiropas Savienības līdzfinansētajā “InnoGrow” projektā. Šāds temats izvēlēts, jo jau drīzumā projekta partneri sāks specifisku ilgtspējības plānu izstrādi reģionālo MVU konkurētspējas sekmēšanai visās iesaistītajās valstīs.

Virzītā procesa mērķis ir sekmēt citu valstu labās pieredzes pārņemšanu un ieviešanu, īpaši inovatīvu uzņēmējdarbības attīstīšanas risinājumu segmentā, kas ļautu mazo un vidējo uzņēmējdarbību izvērst reģionos ārpus pilsētām, tā novēršot urbanizāciju. Lai to panāktu, kopā jau šobrīd lokālā mērogā strādāt sākušas dažādu nozaru iesaistītās puses, bet vizītē Itālijā projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vietējos MVU, kuri ar netradicionālu pieeju attīstījuši savu uzņēmējdarbību.

Projekta sanāksmi klātienē apmeklēja arī partnervalstu uzaicinātie nozaru pārstāvji, ļaujot vēl pilnīgāk veidot sadarbības tīklus, un detaļās izprast citu valstu pieredzi šajā jomā. “Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004. gadā, un kopš tā brīža strādājam ar pārējām valstīm kā vienots veselums. Faktiski visur MVU darbojas pēc līdzīgiem principiem, taču viss sektors gan kara gados, gan sekojošajos 50 okupācijas gados tika iznīcināts, un MVU jomā esam pašā ceļa sākumā, attīstot to kopš 90. gadiem,” tā Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds. Viņš arī bilst, ka Latvijā ir lieliska inovatīvā bāze un ideju daudzums, taču pietrūkst biznesa dimensijas, un šī ir joma, kurā var sekmīgi mācīties no pārējām Eiropas valstīm.

Jāatzīmē, ka sanāksmē video intervijas sniedza visu partnervalstu pieaicinātie eksperti, un tās jau drīzumā būs iespējams noskatīties projekta mājaslapā.

Jāatzīmē, ka būtiska ir arī sadarbība starp uzņēmējiem un pašvaldību. Apmeklētā Mincio dabas parka prezidents atklāja, ka salīdzinoši nesenā pagātnē pesticīdu piesārņojuma dēļ bija apdraudēta reģiona lauksaimniecība. “Cauri parkam plūstošā Mincio upe ir vitāli svarīga vietējiem zemniekiem, tādēļ kopīgi tika parakstīts saprašanās memorands par ūdeņu apsaimniekošanu un ilgtspēju, tā sniedzot labumu gan uzņēmējiem, gan dabas parka apmeklētājiem,” tā Maurizio Pellicers.

Tāpat vizītē debatēts par starpvalstu tiešsaistes izvērtēšanas platformu, kurā sekmīgāk izvērtēt esošo politiku funkcionēšanu MVU jomā.

Tieši jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” mērķis. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk par projektu - interregeurope.eu/innogrow/